1534, червня 27. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда I Старого литовському гетьману Юрію Миколайовичу Радзивіллу про звільнення від військової служби князя Федора Михайловича Чорторийського і направлення замість нього сина, князя Івана Федоровича Чорторийського.

1534, черв­ня 27. Віль­но. Лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го, польсь­ко­го коро­ля Сигіз­мун­да I Ста­ро­го литовсь­ко­му гетьма­ну Юрію Мико­лай­о­ви­чу Рад­зивіл­лу про звіль­нен­ня від війсь­ко­вої служ­би кня­зя Федо­ра Михай­ло­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го і направ­лен­ня замість ньо­го сина, кня­зя Іва­на Федоровича
Чорторийського.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 69. – Л. 1 –1об.

Пуб­ліка­ція: Памят­ни­ки исто­рии Восточ­ной Евро­пы. Источ­ни­ки XV – XVI в. – Т. VI: Рад­зи­ви­лов­ские акты из собра­ния Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки. Пер­вая поло­ви­на XVI в. / Соста­ви­тель тома М. М. Кром. – М.; Вар­ша­ва, 2002. – С. 82 –83.

Папір. Водя­ний знак від­сут­ній. Загаль­ні роз­міри: 33,5х20,5 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 24, арк. 1зв. – архів­на поміт­ка XVIII ст. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло тем­но-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писаря
вираз­ний. Натиск силь­ний. Посе­ре­дині із незнач­ни­ми пош­код­жен­ня­ми збе­ре­гла­ся печат­ка чер­во­но­го кольо­ру. Писар – Іван Горностай.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів