1532 г. сентября 1 – 1533 г. мая 9. – Запись-обязательство кнг. Марии Михайловой дочери Константиновича Беззубцева, вдовы кн. Ивана Ивановича Оболенского, арх. Чудова м‑ря Ионе об отводе проданной м‑рю земли сц. Чумасово от своей вотчинной земли в Каневской вол. Коломенского у.

РГА­ДА. Ф. 281. Колом­на. № 2/6312. Под­лин­ник: 161 X 286.

Уп.: РД. М., 1997. Вып. 2. С. 94. № 109

Пуб.: Кисте­рев С. Н. Акты Мос­ков­ско­го Чудо­ва мона­сты­ря 1507–1606 годов // Рус­ский дипло­ма­та­рий, Вып. 9. М. Древ­ле­хра­ни­ли­ще. 2003. С. 83–84.

Се яз, кня­ги­ни Марья княж Ива­но­ва жена Ива­но­ви­ча Обо­лен­ско­го, а Миха­и­ло­ва дочь Костян­ти­но­ви­ча Без­зу­б­цо­ва, что есми про­да­ла чудов­ско­му анхи­манд­ри­ту Иене з бра­тьею в Коло­мен­ском уез­де 1 в Канев­скои воло­сти сель­це Чюма­со­во, а отвод 2 тому сель­цу писан в куп­чеи, и мне, кня­гине Марье, та зем­ля посла­ти отве­сти по куп­чеи на Нико­лин день на веш­нии лета 7040 пер­ва­го. А не отве­ду яз, кня­ги­ни Марья, тое зем­ли на тот срок 3 по куп­чеи, ино на мьне, на кня­гине на Марье, по сеи запи­си пять­де­сят рублев.
А на то послу­си: князь Олек­сандр княж Ива­но­вич Обо­лен­скои да его дети князь Петр да князь Иван, да Оме­на Федо­ров сын Кар­по­ва, да Воло­дя Бори­сов сын Карцева.
А запись писал Данил­ко Семе­нов сын лета 7040 перваго.
На обороте:
К сеи запи­си яз, князь Иван, послух, и в оца сво­е­го место и бра­та сво­е­го место княж Пет­ро­во, руку при­ло­жил. К сеи запи­си Оме­на руку при­ло­жил. Послух Воло­дя руку приложил.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів