1524/25 г. — Меновная с отводом кн. Василия Иванова сына Дулова и его детей Федору Лукину сыну Власова и его детям. на с. Неклюдово и д. Быхово в вол. Лоче Зубцовского у. за д. Голицыно в вол. Текутьеве [того же у.].

Орі­гі­нал:, ЦГА­ДА, ГКЭ, Зуб­цов, № 3/4821. 32,1×17. Гра­мо­та вет­хая, края осы­па­лись. Помет­ки на обо­ро­те гра­мо­ты: ХVIII в. — Зуб­цовъ № 33 зач., 32; XIX в. — 7033, 1835 част. 3; на при­клей­ке: XIX в. — №3.

Копії: ГБЛ, АТСЛ, кн. 582, Зуб­цов, № 1, лл. 398—399, 1641 г.; кн. 533, Зуб­цов, №1, лл. 382—383, 1641 г.; ЦГА­ДА, РКЭ, Зуб­цов, № 89/4857, лл. 5—6 об., 1683–1685 гг. 

Пуб­ліка­ція: Акты Рус­ско­го госу­дар­ства 1505–1526 гг. Сост. Весе­лов­ский С.Б. М.: Нау­ка, 1975. – 437 с. №246.

Менов­ная Васи­лия Дулова
Менов­ная В. Дуло­ва. Оборот.

Се язъ князь Васи­леи княжъ Ива­новъ с(ы)нъ Дула­ва (с) сво­и­ми дѣт­ми 1) | с Васи­льемъ с Ола­бы­шам, да с Феда­рамъ, да с Матвѣемъ, да с Валади|меpaм, да с Миха­и­лам, да с Ыгна­тьемъ заме­ни­ли есмя свою вотчи|ну 2) село Неклю­до­ва да дерев­ню 3) Быха­ва в Зуп­цес­камъ уез­де в во|лости в Лоче Федо­ру Луки­ну с(ы)ну Вла­со­ва да ero дѣтем Семе­ну да Фе|дору впрок без выку­па, с лесам, и с луги, и со всѣм уго­дьемъ, што к тому | селу исто­ри­ны потег­ло. А выме­ни­ли есмя у них их отчи­ну дерев­ню Гали|цина в воло­сти в Теку­тье­ве, а вымен[и]ли 4) есмя у них впрокъ жа без выку­па. А при­не­ли есмя у них сто руб­лев да пол­полн­ка 5) шубу чере­ви­ну c 6) тав­тою, а та|вта свѣт­ла зеле­на, нову, да коро­ву. А отвод 7) тому селу Неклю­да­ву и то|и дерев­ни Быха­ву по ста­рине, гдѣ топоръ, каса, coxa 8) ходи­ла; с реки с Лочи руч(ь)емъ 9) —|нале­ве луг и паша­ная зем­ля и лѣсъ дерев­ни Быхов­скыя да села Неклюда|ва, a напра­ве зем­ля пашен­ная дерев­ни Тру­би­ци­на 10); да руче­емъ да вым­ла | да Кость­ков­ские дерев­ни, с вым­ла межою — нале­ве села Неклю­да­ва зем­ля | пашан­ная и лѣсъ, а напра­ве зем­ля пашен­ная дерев­ни Костьковь|ские; к вым­лу дерев­ни Кле­ти­ковь­скаи воз­лѣ осекъ — нале­ве лѣсъ и паша|нная зем­ля села Неклю­да­ва да напра­ве зем­ля пашан­ная дерев­ни | Кле­ти­ковь­скаи; да межою Довы­довь­ские 11) дерев­ни — нале­ве лѣс 12) села | Неклю­да­ва, а напра­ве зем­ля при­воръ пашан­наи дерев­ни Довы­до­скаи 13); да | межою к осе­ку на ель Кар­пас­кие дерев­ни — напра­ве зем­ля дерев­ни Карпъ|скаи, а нале­ве лѣс села Неклю­да­ва; да на вра­жакъ на кри­вых ели, да к осе|ку co враш­ка к Понурь­кис­каи дерев­ни, да воз­лѣ осекъ Понурь­кис­ка | дерев­ни, да за осе­камъ при­воръ Пону­ры­кис­каи дерев­ни по паше­наю зем­лю к рекѣ к Лоче от дуб­ка на устья воз­лѣ паше­ную зем­лю — a нале­ве лугъ 14) | села Неклюдава.
А на то послу­си: Иванъ Тимо­фѣевъ с(ы)нъ Беле­ута­ва, | да Иванъ Мол­чанъ Васи­льевь с(ы)нъ Селя­ни­на­ва, да Иванъ Кузми|нъ с(ы)нъ Раго­зи­на, да Осипь Омо­савъ с(ы)нъ, да Семенъ Поповъ с(ы)нъ И|вановъ, да Гри­го­реи Андрѣя­навъ 15) с(ы)нъ, да Васи­леи Сидо­равъ с(ы)нъ.
A ме|новную писал Ивань Андрѣевъ с(ы)нъ Город­ч­щи­ко­ва, лѣта 7000 три­цеть) 16) | третьаго.
На обо­ро­те: По ceи менов­но гра­ма­те язъ Иванъ Тимо|феевъ с(ы)нъ послухъ и руку свою приложилъ. |
По сеи менов­ной гра­ма­те язь Иванъ Мол­чанъ | послухъ и ру[ку] 17) свою приложил. |
По сеи мѣнав­ной гра­мо­тѣ и яз Oсип­ка Он(о)сав сын 18), послух, руку прилажил. |
По сеи мeнов­нои яз Иван­ко Куз­мин 19) сын Раго­зи­на Мен(ъ)шои | послух и руку сваю приложил. |
По сеи менов­ной яз Семен Попов с(ы)нъ Ива­нов nocлух и руку свою приложил. |
Язъ Федоръ з дет­ми сво­и­ми вочи­ну свою про|дал — сел­це 20) Неклу­да­ва дерев­ну Быхо­ва, што | в сеи менов­но писа­на, и куп­чую дали | Ива­ну, и менов­ную с ее выда­ли Ива­ну ж, |и руку приложыл. |
Язъ Неклют­ка Федо­ровъ с(ы)нъ руку прил(о)жилъ | и в бра­ти сво­еи 21) место 22).

При­ме­ча­ния: 1) В ркп. дедѣтьми. 2) В ркп. воот­чи | ну. 3) Начи­ная с букв евню, текст гра­мо­ты напи­сан тем же почер­ком, но более свет­лы­ми чер­ни­ла­ми. 4) B pкп. ввы­мен­ли. 5) Так в ркп. 6) В ркп. с и сле­ду­ю­щее т исправ­ле­ны из ю. 7) В pкп, овтвод. 8) В ркп. напи­са­но над стро­кой. 9) В ркп, руч(ь)еммъ; при­чем е исправ­ле­но из дру­гой бук­вы. 10) В ркп. Тру­би­ци­с­на, при­чем н исправ­ле­но из к. 11) В ркп. Дов­вы­довь­ские. 12) В ркп. лѣ исправ­ле­но из нa. 13) В ркп. Дов­вы­до­скаи. 14) В pкп. y исправ­ле­но из г. 15) В ркп. ѣ исправ­ле­но из е. 16) В ркп. трицецет(ь). 17) В pкп. py. 18) В ркп. сьн. 19) В ркп. к исправ­ле­но из н. 20) В ркп. сед­це. 21) В ркп. всо­еи. 22) В pкп. ме сма­за­но и чита­ет­ся с тру­дом; под­пи­си послу­хов и участ­ни­ков сдел­ки сде­ла­ны почер­ка­ми, отлич­ны­ми от почер­ка тек­ста грамоты. 

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів