1518.12.29. Решение по жалобе королевского боярина Андрея Чижевича на кн. Петра Тимофеевича Масальского, люди которого, Струнские и Стояницкие, чинят грабежи и насилия в имении жены Чижевича — в Комаях.

1518.12.29. Реше­ние по жало­бе коро­лев­ско­го бояри­на Андрея Чиже­ви­ча на кн. Пет­ра Тимо­фе­е­ви­ча Масаль­ско­го, люди кото­ро­го, Струн­ские и Сто­я­ниц­кие, чинят гра­бе­жи и наси­лия в име­нии жены Чиже­ви­ча — в Кома­ях. — Стб. 1258 — 1261;

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів