1501 г. — Докладная грамота великой княгини Аграфены Васильевны из князей Бабичей, вдовы великого князя рязанского Ивана Васильевича, о займе Фетиньей Богдановой и внуком ее кн. Ив. Мещерским сорока рублей у Якова Ракова под залог вотчины.

Копия: При родо­сл. Сидо­ро­выхъ, Сун­бу­ло­выхъ и Ива­ки­ныхъ, кн. Геролъдм. конт. № 24, лл. 387,388.

Публ.: Акты XIII-XVII вв., пред­став­лен­ные в Раз­ряд­ный при­каз пред­ста­ви­те­ля­ми слу­жи­лых фами­лий после отме­ны мест­ни­че­ства / собр. и изд. Алек­сандр Юшков. — М.: Унив. тип., 1898. — Из «Чте­ний в Имп. О‑ве исто­рии и древ­но­стей рос. при Моск. ун-те«за 1898 г. Ч. 1 : 1257–1613 гг. — 1898. — [2], XV, 415, [1] с. C. 43–44. № 51.

Спи­сокъ з доклад­ной вели­кіе кня­ги­ни Огроѳены.
Доло­жа вели­кіе кня­ги­ни Огроѳе­ны бояри­на Ѳедо­ра Ива­но­ви­ча Сун­бу­ла, се язъ, Ѳети­нья Ива­но­ва жена Бог­да­но­ва, сво­имъ вну­комъ со кня­земъ съ Ыва­номъ со княжъ Ива­но­вымъ сыномъ Мещер­ско­го, зане­ли есмя, гос­по­дине, у Яко­ва у Ива­но­ви­ча сына Рако­ва сорокъ руб­левъ денегъ отъ Пет­ро­ва дни на годъ, а въ тѣхъ есмя ден­гахъ въ соро­цѣ руб­ляхъ зако­ба­ли­ли ему съ собою куп­ли свои дерев­ню Новую на сели­щи на Сухи­нин­скомъ на рѣч­ки на Листани,что купилъ мужъ мой [Иванъ] Бог­да­новъ у кня­ги­ни у Васи­ли­сы у къне­жо Бори­со­вой Ѳедо­ро­вичь Кожа­но­ва, да Иго­рев­ское сели­ща, что купилъ муже жъ мой Иванъ Бог­да­новъ у Семе­на у Лыс­цо­ва, съ нива­ми и съ пожня­ми и со всѣмъ тѣмъ, что къ той дерев­ни и къ сели­щамъ иста­ри­ны потяг­ло, да куп­чія есмя ему свои двѣ гра­мо­ты и тѣхъ селищъ выда­ли. А за ростъ Яко­ву та наше дерев­ня вѣда­ти со всѣмъ и зем­ля поха­ти и коси­ти. А не выку­пимъ мы, язъ, Ѳет­инъя Ива­но­ва жена Бог­да­но­ва съ сво­имъ вну­комъ со кня­земъ съ Ыва­номъ со кня­жо Ива­но­вымъ сыномъ Мещер­ско­го, тѣхъ сво­ихъ купель, дерев­ни Новой и селищъ, у Яко­ва Ива­но­ва сына Рако­ва на срокъ на Пет­ровъ день лѣта 7010, ино Яко­ву Ива­но­ву сыну Рако­ву и его женѣ и его дѣтемъ тѣ наши куп­ли, дерев­ня Новая на сели­щѣ на Сухи­нин­скомъ на рѣч­кѣ на Листа­ни и Иго­рев­ское сели­ща, съ нива­ми и съ пожня­ми и со всѣмъ тѣмъ, что къ той дерев­ни и къ сели­щамъ изъ ста­ри­ны потяг­ло *), и куп­чія наши двѣ гра­мо­ты тѣхъ селищъ въ куп­лю и у вот­чи­ну впрокъ безъ выку­па, а сея ему каба­ла на ту нашу дерев­ню на Новую и и на сели­ща – куп­чея гра­мо­та. А не отнимати[ся] намъ у него отъ сея каба­лы ни полѣт­ною, ни изуст­ною. На докла­дѣ были Васи­лей Шушпанъ Гри­го­рьевъ сынъ Акинѳо­ва да Софонъ Оръ­гунъ Спи­ри­до­нье­вичь сынъ лѣта 7000 девя­та­го **). Писалъ вели­кіе кня­ги­ни дьякъ Михай­ло Мелен­тьевъ Язвецъ.
У под­лин­ной печать на чер­номъ воску.

При­ме­ча­ния:
*) Въ ркп. «поляг­ло».
**) Вмѣ­сто это­го сло­ва въ ркп. сто­итъ без­смыс­лен­ное «кву­стомъ». Но годъ гра­мо­ты мож­но выве­сти изъ того, что сро­комъ воз­вра­та зай­ма назна­ченъ Пет­ровъ день 7010 г., а заемъ заклю­ченъ на годъ.