1496 августа 19, Рязань. – Договорная грамота великого князя рязанского Ивана Васильевича с братом его родным князем Федором Васильевичем

Копия.

Пуб­ли­ка­ция: С. Г. Г. и Д., т. I, № 127, стр. 320–324.

Божи­ею мило­стию и пре­чи­стыа его Бого­ма­те­ри, и по бла­го­сло­ве­нию отца нашо­го Семи­о­на Вла­ды­ки Рязан­ско­го и Муром­ско­го, и по нашей люб­ви. На семъ на всемъ, бра­те молод­ший Князь Фео­доръ Васи­лье­вичь, целуй ко мне кре­стъ къ сво­е­му бра­ту ста­ри­ше­му къ Вели­ко­му Кня­зю Ива­ну Васи­лье­ви­чю: дер­жа­ти ти меня себе бра­томъ ста­ри­шимъ; а мне Вели­ко­му Кня­зю дер­жа­ти тобя себе бра­томъ молод­шимъ. А меня ти Вели­ко­го Кня­зя и мое Вели­кое Кня­же­нье дер­жа­ти чес­но и гроз­но безъ оби­ды; а мне Вели­ко­му Кня­зю тебя дер­жа­ти въ брат­стве и въ люб­ви и во чти безъ оби­ды. А хоте­ти ти мне Вели­ко­му Кня­зю добра вез­де во всемъ и до живо­та; и быти ти со мною съ Вели­кимъ Кня­земъ вез­де за одинъ и до живо­та на вся­ко­го недру­га, и тво­имъ детемъ съ мои­ми дет­ми; а мне Вели­ко­му Кня­зю хоте­ти ти добра тебе мое­му бра­ту молод­ше­му вез­де во всемъ и до живо­та; и быти ми съ тобою вез­де за одинъ и до живо­та. А кто будетъ мне Вели­ко­му Кня­зю другъ, и то и тебе другъ; а хто будетъ мне Вели­ко­му Кня­зю недругъ, то и тебе недругъ. А что ти слы­шевъ о моемъ доб­ре или о лисе отъ хре­стья­ни­на или отъ Лит­ви­на или отъ ино­вер­ца, то ти пове­да­ти намъ въ прав­ду безъ при­мыш­ле­нья. А не кан­чи­ва­ти ти, ни ссы­ла­ти­ся ни съ кемъ безъ мое­го веда­нья Вели­ко­го Кня­зя; а мне Вели­ко­му Кня­зю так­жо безъ тобя не кан­чи­ва­ти, ни ссы­ла­ти­ся ни съ кемъ. А съ кемъ язъ Князь Вели­кий буду въ докон­ча­ньи, и мне съ темъ и тобя учи­ни­ти въ докон­ча­ньи; а съ кемъ будешь ты въ цело­ва­ньи, и тебе къ тому цело­ва­нье сло­жи­ти. А хто къ тебе учнетъ при­сы­ла­ти на наше лихо, и тебе то намъ пове­да­ти въ прав­ду безъ хит­ро­сти; а того тебе безъ мое­го веда­нья не отпу­сти­ти, кого къ тобе при­шлютъ. А мне Вели­ко­му Кня­зю тобя жало­ва­ти, и печа­ло­ва­ти ми ся тобою и тво­ею отчи­ною. А чемъ тобя бла­го­сло­вилъ отецъ нашъ Князь Вели­кий Васи­лей Ива­но­вичь, а, и язъ Князь Вели­кий Иванъ Васи­лье­вичь съ сво­ею мате­рью Вели­кою Кня­ги­нею Анною отде­ли­ли есмя тебе въ Пере­а­слав­ли Пере­ви­те­скъ и Рязань ста­рую съ воло­стьми и со отъ­еж­ди­ми месты: и того мне Вели­ко­му Кня­зю все­го подъ тобою блю­сти и не оби­де­ти, ни всту­па­ти­ся, ни моимъ детемъ подъ тво­и­ми дет­ми. А жити ми съ тобою въ Пере­слав­ли по тому, какъ отде­лилъ тобя язъ Князь Вели­кий и мати наша Вели­каа Кня­ги­ни; а отчи­на ми твоа дер­жа­ти подъ тобою, и блю­сти и не оби­де­ти, ни всту­па­ти­ся, ни моимъ детемъ подъ тво­и­ми дет­ми. А чемъ меня бла­го­сло­вилъ отецъ нашъ Князь Вели­кий Васи­лей Ива­но­вичь [139] Пере­слав­лемъ и Рости­слав­лемъ и Прон­скомъ, и все­ми воло­стьми и со отъ­еж­ди­ми месты, и всемъ Вели­кимъ Кня­же­ньемъ: и тебе подо мною Вели­ко­го Кня­же­нья не хоте­ти, ни тво­имъ детемъ подъ мои­ми дет­ми, ни оби­де­ти, ни всту­па­ти­ся. А по гре­хомъ отой­метъ Богъ меня Вели­ко­го Кня­зя: и тебе подъ мои­ми дет­ми Вели­ко­го Кня­же­нья не хоте­ти, ни тво­имъ детемъ подъ мои­ми дет­ми, и блю­сти и не оби­де­ти, ни всту­па­ти­ся; а не будетъ у меня детей, и мне Вели­ко­му Кня­зю Вели­кимъ Кня­же­ньемъ бла­го­сло­ви­ти тобя сво­е­го бра­та. А отой­метъ Богъ тобя наше­го бра­та молод­ша­го: и мне Вели­ко­му Кня­зю въ твою отчи­ну не всту­па­ти­ся, ни моимъ детемъ подъ тво­и­ми дет­ми; а не будетъ у тобя детей, и тебе мое­му бра­ту сво­ей отчи­ны не отда­ти нико­то­рою хит­ро­стью мимо меня Вели­ко­го Кня­зя. А что мати наша Вели­кая Кня­ги­ни Анна взя­ла у меня у Вели­ко­го Кня­зя изъ мое­го Вели­ко­го Кня­же­нья чет­верть во всемъ, и то мати наша веда­етъ до живо­та: а по гре­хомъ отой­метъ Богъ матерь нашу, и та чет­верть моа и есть со всемъ, а тобе въ то не всту­па­ти­ся. А что мати наша взя­ла у тобя у мое­го бра­та исъ тво­ей тре­ти чет­верть, и то мати наша веда­етъ до живо­та: а отой­метъ Богъ матерь нашу, и та чет­верть твоя и есть со всемъ, а мне Вели­ко­му Кня­зю въ то не всту­па­ти­ся. А Орды зна­ти и веда­ти мне Вели­ко­му Кня­зю и Царе­ви­чевъ ясакъ Саты­л­га­новъ, или хто иной Царе­вичь будетъ на томъ месте; а има­ти ми у тобя выходъ и Царе­ви­чевъ ясакъ съ тво­ей отчи­ны треть по ста­рымъ деф­те­ремъ, по крест­но­му цело­ва­нью: а коли язъ Князь Вели­кий въ Орду не дамъ и Царе­ви­чю яса­ка, и мне и у тобя не взя­ти. А где ми Вели­ко­му Кня­зю само­му все­сти на конь, и тебе со мною само­му пой­ти; а где ми тобя посла­ти, и тебе пой­ти безъ ослу­ша­нья; а где пошлю сво­ихъ Вое­водъ, и тебе посла­ти съ мои­ми Вое­во­да­ми сво­е­во Вое­во­ду съ люд­ми, а делать ти веле­ти мое дело въ прав­ду безъ хит­ро­сти. А хто учнетъ тобя мое­го бра­та оби­де­ти, и мне съ тобою сто­я­ти за одинъ въ прав­ду. А про­межъ насъ роз­делъ зем­ли отъ Оки реки по Ваки­ныхъ дерев­ню, да по Гол­цо­во, да по Ива­че­ву дерев­ню; а Ваки­ныхъ дерев­ня и Гол­цо­во въ Вели­ко­го Кня­зя сто­роне, а Рома­нов­ское соло и Ива­че­ва дерев­ня во Кня­жи Фео­до­ро­ве сто­роне; а отъ Ива­че­выхъ дерев­ни по р. ..........сни­ци на низъ до реч­ки до Мечи, да на низъ по Мечи до реч­ки до Пиле­са, да Пиле­сомъ въ верхъ по лесу по Карин­ско­му къ Мосо­лов­ской дерев­ни, а Мосо­лов­ская дерев­ня во Кня­жи Фео­до­ро­ве уде­ле; а отъ Мосо­лов­ской дерев­ни внизъ по Осет­ру до устиа, и по рубе­жу те дерев­ни паш­ни свои и ухо­жаи веда­ютъ по ста­рине. А рубежъ Пере­слав­лю съ Ряза­нью отъ Оки реки по Лубя­ной въ верхъ на пра­во къ Пере­слав­лю, а на лево къ Ряза­ни; а отъ вер­ху Лубя­ной по пере­вер­тамъ къ Исьи, а отъ Исьи по Щучьей въ верхъ, а отъ Щучьей по пере­вер­тамъ къ Исьи, да по Исьи на низъ до устиа, да на низъ по Оке реке до усть Про­ни, да Про­нею въ верхъ до Жор­но­вищъ, отъ Жор­но­вищъ под­ле лесу позадъ запо­лья, да позадъ бере­зо­вой поля­ны до рубе­жа до Мещер­ско­го, куде наши Бояре еха­ли; а въ лесе ходи­ти Вели­ко­го Кня­зя людемъ, и Кня­жимъ Фео­до­ро­вымъ, и Вла­дыч­нимъ и Бояр­скимъ все свои ухо­жаи по ста­рине. А что мое село Пере­сла­ви­чи въ тво­емъ уде­ле, а сидятъ въ немъ мои холо­пи Шипи­ло­вы: и то село зъ данью и съ судомъ и со все­ми пошли­на­ми мое Вели­ко­го Кня­зя. А что есмя, бра­те, отде­ли­ли тебе Кня­же­ней­скихъ дво­ровъ въ горо­де, и посадъ и мел­ни­ци, и поле у горо­да и лугъ, и въ город­ской там­ги треть: и мне Вели­ко­му Кня­зю въ то не всту­па­ти­ся, ни моимъ детемъ подъ тво­и­ми дет­ми. А горо­да ти Пере­слав­ля руби­ти, бра­те, сво­ею отчи­ною треть. А что въ горо­де въ Пере­слав­ли мои люди тяг­лыи, кои пословъ кор­мятъ, и мыта и иные пошли­ны: и тебе въ то не всту­па­ти­ся, ни тво­имъ детемъ подъ мои­ми дет­ми. А что дво­ры въ [140] горо­де въ Пере­слав­ли, куп­ля мате­ри нашей Вели­кие Кня­гине: и въ техъ дво­рехъ мате­ри нашой воля. А мне Вели­ко­му Кня­зю новыхъ пошл­инъ не замыш­ля­ти; а тебе, бра­те, въ сво­ей отчине новыхъ пошл­инъ не замыш­ля­ти; а веда­ти пошли­ны по ста­рине, а въ цер­ков­ные намъ пошли­ны не всту­па­ти­ся. А что моя Морд­ва деле­ная съ вот­чи­на­ми во Цне, и въ Кора­бу­гин­скомъ уез­де борт­ни­ки съ обро­ки, и въ Пла­сти­ко­ве и въ Бовы­кине и въ Воро­но­жи, и Донъ и рыбья лов­ля въ моемъ Вели­комъ Кня­же­ньи, а Роман­цевъ весь мой Вели­ко­го Кня­зя, и Бра­ти­ловъ весь, и Ясе­нов­ские борт­ни­ки, и Прон­ские борт­ни­ки, и око­ло­го­род­ные борт­ни­ки, и воло­сти Мещерь­ские съ обро­ки и со все­ми дохо­ды по ста­рине: а те мои борт­ни­ки и Морд­ва деле­ная со все­ми дохо­ды моя и есть по ста­рине. А что наши люди деле­ныи лов­чане, и они свои места и ухо­жаи веда­ютъ по ста­рине, и город­ские рыбо­ло­ве, истоб­ни­ки, пса­ри, под­воз­ни­ки мехо­выи, под­воз­ни­ки кор­мо­выи, и садов­ни­ки яст­ре­бьи, под­воз­ни­ки медо­выи, и гон­чя­ры, невод­чи­ки и боб­ров­ни­ки, и иные кои мои люди деле­ныи, а коно­кор­мы по рубежъ: и въ то тебе мое­му бра­ту во все не всту­па­ти­ся, ни подъ­ис­ки­ва­ти, ни тво­имъ детемъ подъ мои­ми дет­ми. А что наши села въ Морд­ве на Цне и на Украйне, и те села веда­ти намъ по запи­семь. А что твоа Морд­ва деле­ная во Цне, и въ Кора­бу­гин­скомъ уез­де борт­ни­ки, и въ Бовы­кине и въ Воро­но­жи въ верх­немъ, и Тешевъ весь, и въ Дону реце жере­бей. и Пере­вит­ские борт­ни­ки, и Рязан­ские борт­ни­ки, и Мещер­ские воло­сти со обро­ки и съ дохо­ды по ста­рине, что ся тебе въ делу доста­ло. А что твои люди деле­ныи лов­чане, и они свои места и ухо­жаи веда­ютъ по ста­рине, и Рязан­ские рыбо­ло­ве, истоб­ни­ки, пса­ри, под­воз­ни­ки мехо­вые, и под­воз­ни­ки кор­мо­вые, и садов­ни­ки яст­ре­бьи, и под­воз­ни­ки медо­вые, и гон­ча­ры, невод­чи­ки, боб­ров­ни­ки, и иные кото­рые твои люди деле­ные, а коно­кор­мы по рубежъ: и мне Вели­ко­му Кня­зю въ то не всту­па­ти­ся, ни моимъ детемъ подъ тво­и­ми дет­ми. А что есмя, бра­те, съ тобою дели­ли свою отчи­ну по запи­семъ, и те у насъ запи­си на обе сто­роне. А судъ муж­ству по рубежъ, а по суде­рев­нымъ зна­ме­намъ судъ воп­чей. А въ горо­де въ Пере­а­слав­ле быти, бра­те, тво­е­му трет­чи­ку съ моимъ Намьст­ни­комъ зъ бол­шимъ въ душе­губ­стве и въ роз­бои и въ тат­бе съ полич­нымъ, и на поса­де межи моихъ людей и тво­ихъ людей, и межи чьихъ людей ни буди, ино при­ста­ва дастъ мой Намест­никъ Вели­ко­го Кня­зя. А при­лу­чит­ся тво­е­го трет­чи­ка при­ставъ туто, и онь съ нимъ идетъ и на пору­ку дастъ; а не при­лу­чит­ся, и при­ставъ мое­го Намест­ни­ка одинъ идетъ безъ тво­е­го трет­чи­ка при­ста­ва и на пору­ку дастъ, и поста­витъ передъ моимъ Намест­ни­комъ, и мой Намест­никъ судитъ: а твой трет­чикъ при­лу­чит­ся туто, и онъ съ нимъ же судитъ; а не при­лу­чит­ся туто, и мой Намест­никъ безъ него судитъ одинъ, а твой трет­чикъ смот­ритъ сво­е­го при­быт­ка. Да и въ иныхъ делехъ во вся­кихъ на гостей и на чер­ныхъ людей, опричь кла­деж­ныхъ людей, кои пословъ кор­мятъ въ Пере­слав­ли, при­ста­ва дастъ и судитъ мой Намест­никъ Вели­ко­го Кня­зя: а твой трет­чикъ при­лу­чит­ся туто, и онъ сво­е­го при­ста­ва дастъ, да и судитъ съ моимъ Намест­ни­комъ; а не при­лу­чит­ся туто, и мой Намест­никъ судитъ и безъ него, а твой трет­чикъ въ при­быт­ке и въ пошли­нахъ Намест­ни­чихъ веда­етъ свою треть. А коли при­едутъ твои люди изъ тво­е­го уде­лу въ Пере­славль, а при­лу­чит­ся у нихъ въ Пере­слав­ли душе­губ­ство, или роз­бой и тат­ба съ полич­нымъ, и надъ ними судъ въ душе­губ­стве и въ полич­номъ въ Пере­слав­ли мое­го Намест­ни­ка и тво­е­го трет­чи­ка; а безъ мое­го Намест­ни­ка при­ста­ва при­ста­ву тво­е­го трет­чи­ка въ душе­губ­стве и въ полич­номъ на пору­ку не дати: а тобе мое­му бра­ту сво­ихъ людей въ Пере­слав­ли въ душе­губ­стве и въ роз­бои и въ тат­бе съ полич­нымъ само­му не суди­ти. А будетъ како­во иное дело межи тво­ихъ людей, кото­рые [141] живутъ въ горо­де въ Пере­слав­ле и на поса­де, опричь душе­губ­ства и роз­боя и полич­на­го: ино ихъ судитъ твой при­каз­щикъ, и доло­житъ тобя мое­го бра­та; а не будетъ тобя въ Пере­слав­ли, и ему дожда­ти тобя, какъ будешь въ Пере­слав­ли, а исъ Пере­слав­ля тво­е­му при­каз­щи­ку въ твой уделъ техъ людей къ тебе къ докла­ду не води­ти. А хто при­е­детъ въ Пере­славль тор­гомъ, да про­там­жит­ся; или твой чело­векъ при­е­детъ изъ тво­е­го уде­лу въ Пере­славль, да про­там­жит­ся: ино въ про­та­мо­жьи дасть на него при­ста­ва мой Намест­никъ, да и судитъ его одинъ безъ тво­е­го трет­чи­ка; а кого передъ нимъ въ про­та­мо­жьи утя­ж­ютъ, и онъ велитъ тамож­ни­комъ взя­ти на немъ про­та­мо­жья два руб­ля, а ему взя­ти отъ суда четы­ре алты­ны, и те четы­ре алты­ны емлетъ мой Намест­никъ одинъ, а тво­е­му трет­чи­ку исъ техъ четы­рехъ алтынъ нетъ ниче­го. А тобе мое­му бра­ту въ Пере­слав­ли сво­ихъ людей въ про­та­мо­жьи не суди­ти, ни тво­е­му трет­чи­ку: а мне Вели­ко­му Кня­зю въ душе­губ­стве, и въ роз­бои и въ тат­бе съ полич­нымъ, и въ про­та­мо­жьи, и въ како­ве деле ни буди, тво­ихъ людей суди­ти и каз­ни­ти воля во всемъ; и на комъ урку что язъ Князь Вели­кий про­да­жи сво­е­му Намест­ни­ку, и въ томъ уро­це тво­е­му трет­чи­ку треть. А хто здеш­ний жилецъ Пере­сла­вецъ, город­ской чело­векъ или заго­род­ской взы­щетъ чего на тво­емъ трет­чи­ку, или на его тиуне или на его довод­чи­кехъ: ино его язъ Князь Вели­кий самъ суж­ду, и его тиу­на и его довод­чи­ковъ. А что домъ вели­кихъ муче­никъ Бори­са и Гле­ба, и отца наше­го Семи­о­на Вла­ды­ки въ нашей отчине и воло­сти и села и зем­ли борт­ные и воды: и мне Вели­ко­му Кня­зю во Вла­дыч­ни воло­сти и села и зем­ли борт­ные и въ воды не всту­па­ти­ся, а зна­ютъ Вла­дыч­ни люди мою Вели­ко­го Кня­зя дань и ямъ, и городъ рубятъ; а судъ мой Вели­ко­го Кня­зя надо Вла­дыч­ни­ми люд­ми въ душе­губ­стве и въ роз­бои и въ тат­бе; а межь моихъ людей и Вла­дыч­нихъ людей судъ и при­ставъ воп­чей, а межъ Вла­дыч­нихъ людей Вла­дычнь судъ. А что въ моей отчине мона­стыр­ские села и зем­ли борт­ные и воды: и мне Вели­ко­му Кня­зю въ то не всту­па­ти­ся; а межъ сво­ихъ людей мона­сты­ри судятъ сами, и при­ставъ ихъ за ихъ люд­ми, а веда­ютъ сво­ихъ людей по ста­рине. А что вели­кихъ муче­никъ Бори­са и Гле­ба и отца наше­го Семи­о­на Вла­ды­ки домо­выи воло­сти и села и зем­ли борт­ные и воды въ тво­ей отчине мое­го бра­та: и тобе мое­му бра­ту во Вла­дыч­ни воло­сти и села и зем­ли борт­ные и воды не всту­па­ти­ся, а зна­ти Вла­дыч­нимъ людемъ твоя мое­го бра­та дань и ямъ, и городъ имъ руби­ти; а судъ твой мое­го бра­та надо Вла­дыч­ни­ми люд­ми въ душе­губ­стве и въ роз­бои и въ тат­бе; а межъ тво­ихъ людей и Вла­дыч­нихъ людей судъ и при­ставъ воп­чей, а межъ Вла­дыч­нихъ людей Вла­дычнь судъ. А что въ тво­ей отчине мона­стыр­ские села и зем­ли борт­ные и воды: и тобе мое­му бра­ту въ то не всту­па­ти­ся; а межъ сво­ихъ людей мона­сты­ри судитъ сами, и при­ставъ ихъ за ихъ люд­ми, а веда­ютъ свои люди по ста­рине. А хто иметъ жити тво­ихъ Бояръ и детей Бояр­скихъ и слугъ въ моей отчине Вели­комъ Кня­же­ньи, и мне ихъ блю­сти какъ и сво­ихъ; а отч­инъ ми у нихъ и куп­ле­ныхъ земль не отни­ма­ти: а хто иметъ жити моихъ Бояръ и детей Бояр­скихъ и слугъ въ тво­ей отчине, и тобе ихъ блю­сти какъ и сво­ихъ; а отч­инъ ти у нихъ и куп­ле­ныхъ земль не отни­ма­ти. А хто кото­ро­му Кня­зю слу­житъ, где бы ни жилъ, тому съ темъ и ехати, хто кото­ро­му слу­житъ; а ого­род­ная оса­да, где хто живетъ, тому туто и сести, опрочь Бояръ вве­де­ныхъ и пут­ни­ковъ. А Бояромъ и детемъ Бояр­скимъ и слу­гамъ и хри­стья­номъ межъ насъ вол­нымъ воля. А селъ ти въ моей отчине Вели­комъ Кня­же­ньи не купи­ти, ни заклад­ней не дер­жа­ти; а мне Вели­ко­му Кня­зю въ тво­ей отчине селъ не купи­ти, ни заклад­ней не дер­жа­ти. А кото­рыхъ делъ не иска­ли до наше­го докон­ча­нье, и темъ деламъ на обе сто­роне судъ. А [142] дано­му, поло­же­но­му, холо­пу, робе отъ века судъ; а татя, бег­ле­ца по испра­ве выда­ти; а заем­но­му, поруч­но­му и все­му обид­но­му межъ насъ судъ безъ пере­во­да; а судьямъ нашимъ тре­тей вол­ной нашие зем­ли. А пошл­инъ съ холо­па съ семьи два алты­на, а съ один­ца алтынъ. А на семъ на всемъ, бра­те молод­ший Князь Фео­доръ Васи­лье­вичь, целуй ко мне кре­стъ къ сво­е­му бра­ту ста­ри­ше­му къ Вели­ко­му Кня­зю ИВА­НУ ВАСИ­ЛЬЕ­ВИ­ЧЮ, по люб­ви, въ прав­ду безъ хит­ро­сти. А писа­на въ Пере­а­слав­ле лета ***, Авгу­ста въ *** день (то есть 7004, от Р. Хр. 1496, Авгу­ста 19).

На обо­ро­те Гра­мо­ты написано:

Спис­ки зъ гра­мотъ зъ докон­чал­ныхъ съ Резан­скихъ Вели­ко­му Кня­зю Ива­ну зъ бра­томъ его со Кня­земъ съ Фео­до­ромъ; а самые гра­мо­ты докон­чал­ные съ печят­ми лета 7004 .......... къ Резан­ской къ Огро­фене съ ее чело­ве­комъ съ Медведемъ. 

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів