1475. 07. 04, Луцьк. – Князь Олександр Санґушкович, луцький староста Михайло Монтовтович та маршалок Волинської землі і володимирський староста Олізар Шилович видають князю Семену Васильовичу Збаразькому судовий лист у справі з племінником Михайлом за спадщину покійного брата Солтана

№ 11. 1475. 07. 04, Луцьк. – Князь Олек­сандр Санґуш­ко­вич, луць­кий ста­ро­ста Михай­ло Мон­то­вто­вич та мар­ша­лок Волинсь­кої зем­лі і воло­ди­мирсь­кий ста­ро­ста Олі­зар Шило­вич вида­ють кня­зю Семе­ну Васи­льо­ви­чу Зба­разь­ко­му судо­вий лист у справі з пле­мін­ни­ком Михай­лом за спад­щи­ну покій­но­го бра­та Солтана 

AS. – T. 1. – Nr LXXIV, s. 69–70; за ори­гі­на­лом у Націо­наль­но­му закла­ді ім. Оссолінських.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів