1463. 07. 10, Луцьк. – Луцький староста Михайло Монтовтович та маршалок Волинської землі і володимирський староста Олізар підтверджують угоду князів Василя і Семена Васильовичів Збаразьких про порядок спуску ставів

№ 7. 1463. 07. 10, Луцьк. – Луць­кий ста­ро­ста Михай­ло Мон­то­вто­вич та мар­ша­лок Волинсь­кої зем­лі і воло­ди­мирсь­кий ста­ро­ста Олі­зар під­твер­джу­ють уго­ду князів Васи­ля і Семе­на Васи­льо­ви­чів Зба­разь­ких про поря­док спус­ку ставів 

AS. – T. 1. – Nr LVIII, s. 55–56; за ори­гі­на­лом у Націо­наль­но­му закла­ді ім. Оссолінських.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів