1461. 12. 22, Луцьк. – Івашко Васильович Дичко продає князю Семену Васильовичу Несвізькому свою отчину в Луцькому повіті двір і село Рівне з належними до нього присілками й угіддями

1461. 12. 22, Луцьк. – Іваш­ко Васи­льо­вич Дич­ко про­дає кня­зю Семе­ну Васи­льо­ви­чу Несвізь­ко­му свою отчи­ну в Луць­ко­му повіті двір і село Рівне з належ­ни­ми до ньо­го при­сіл­ка­ми й угіддями 

AS. – T. 1. – Nr LVI, s. 53–54; за ори­гі­на­лом у Націо­наль­но­му закла­ді ім. Оссолінсь­ких; копія в Munimenta ducum in Ostrog.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів