1450–70‑е гг. – Меновная кн. Федора Даниловича Пожарского кн. Михаилу Ивановичу [Голибесовскому] на д. Ивановское за его с. Троицкое и дд. (?) Голибесовские [в Стародубе Ряполовском].

Ори­гі­нал невідомий.

Копія: РГА­ДА. Ф. 1203. Оп. 1. Д. 205. Л. 253, 253 об. 3 Спи­сок 1690‑х гг.

Публ.: АСЭИ. М., 1958. Т. 2. № 451. С. 491 (по спис­ку XVIII в. с дефект­ны­ми чте­ни­я­ми); Акты XV века из архи­ва суз­даль­ско­го Спа­­со-Евфи­­мье­­ва мона­сты­ря. № 6. С. 17 // Рус­ский дипло­ма­та­рий, Вып. 4. М. Архео­гра­фи­че­ский центр. 1998.

Се яз, кн(я)зь 1‑Федор Дани­ло­вичь Пожар­скои ‑1, менял есми с сво­имъ бра­тьямъ 2, со кн(я)земъ с Миха­и­ломъ с Ива­но­ви­чемъ сь ево селомъ Тро(и)цким и з д(е)р(е)внями а‑з Галиб­сав­скимъ 2, и ‑а з бор­тью, куды соха ходи­ла и топоръ, и коса, и женъ 2.
А яз ему про­ме­нил д(е)р(е)вню Ива­нов­скую, где живетъ Хари­тонъ, што к неи потяг­ло, по ево гра­мо­ге по отвод­ной, кое я же про­далъ сво­е­му бра­ту кн(я)зь Ондрею. Яз ему, кн(я)зь Федор, при­дал къ ево вот­чине сорокъ рублевъ.
А пошли­ны ордин­ские и выход мне, кн(я)зь Федо­ру, // снимати.
А на то послу­си: Гри­го­рии Ива­но­вич Сар­вас­кои, да Иванъ Иве­ковъ, да Онуш­ка Въфа­новъ б.
А гра­мо­ту писал Олек­сан­дръ Арбузовъ.
А запе­ча­та­ли есмя печатьми своими.
У под­лин­ной гра­мо­ты две печа­ти вос­ко­вые в.

При­ме­ча­ния:
1. В ркп. под­черк­ну­то каран­да­шом в XIX в.
2. Так в ркп.
3. На боко­вом поле почер­ком XVIII в. в нача­ле доку­мен­та помет­ка: Посла­на во вторые.

Раз­но­чте­ния:
а. В публ.: с хле­бом со вся­ким и.
б. В публ.: Агаффонов.
в. В публ.: На под­лин­ной при кон­це две печа­ти жел­то­го вос­ку. [18]

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів