1447–1451 рр. Луцьк. – Грамота пінського князя та володимирського старости Михайла Костянтиновича Курцевича про надання десятини з маєтку Зміїнців Спасо-Преображенському монастирю.

Орі­гі­нал: Рос­сий­ская Госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка (м. Москва), шифр “Рум 112”

Пуб­ліка­ції: Кор­нієн­ко В. Українсь­кі гра­мо­ти XV ст. на сторін­ках луць­ко­го єван­гелія XIV ст. DOI: 10.5281/zenodo.6350372 //.Ucrainica mediaevalia. № 4. 2021 С. 294–296; А. Х. Восто­ков, Ор. сіt., с. 178; Акты, отно­ся­щи­е­ся к исто­рии Запад­ной Рос­сии, с. 112; А. И. Собо­лев­ский, Ор. сіt., с. 41; Я. П. Запас­ко, Op. cit., с. 262 (помил­ко­во вка­зане розта­шу­ван­ня на арку­ші 153); Свод­ный ката­лог сла­вя­но-рус­ских руко­пис­ных книг, с. 296.

Се ꙗ70 кнѧꙁь михаилъ71 косmѧⷩmинови|чь пинь­скии́ · сmа|росmа ·
воло́диме|рьскии̋ · прида́ю | свmо­моу спсу · ис свое|го · дворь­ца · ис ꙁми|инца72
· и̋ шmо74 коли · приго|доуе́сmсѧ75 · десѧmи­но · | ѽꙁи­ми пше­ни­ци | и ръжи · ѿ всеє҅73 · ѧри|ны̋ · оу дворѣ · | ѿ живо­ти­ны̋ · и́ ѿ гоу|сии̋ · ѿ коръ ·ꙵ ѿm оу|mича76 · и́ ѿ всего77 · при|плодъка · десѧmое
а́ mо при­даю · вѣч­но · | а не́пороушно · а кmо | поро­у­шиmъ соуди́mь | емоу · бъ · при ꙍ̋спода|ръсmвѣ · королѧ · каꙁи|мира79
· |78 · при епи́скопѣ | ...>80комъ е́вфѣмьи̋ ⁖

70 Я. Запас­ко: ѥ.
71 О. Восто­ков, “Акти”, В. Собо­левсь­кий, Я. Запас­ко, “Зве­де­ний ката­лог”: михаило.
72 О. Восто­ков: иꙁми­ин­ца; В. Собо­левсь­кий, Я. Запас­ко: и ꙁми­ин­ца; “Зве­де­ний каталог”:
и‑ꙁиминца; “Акти”: иꙁъ Млинца.
73 “Акти”: своеѣ.
74 Я. Запас­ко: ꙍто.
75 Я. Запас­ко: при годо е с(вѧ)тоѧ.
76 О. Восто­ков: mоуmи­ча; “Зве­де­ний ката­лог”: ѿ оуmи­ча; “Акти”: ѿ mу…>;.
77 Я. Запас­ко, “Зве­де­ний ката­лог”: всего.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів