1435. 03. 23, Чернихів. – Кременецький і брацлавський староста князь Федько Несвіцький видає лист про вірність польському королю Володиславу ІІІ

1435. 03. 23, Чер­ни­хів. – Кре­ме­не­ць­кий і брац­лавсь­кий ста­ро­ста князь Федь­ко Несвідсь­кий видає лист про вір­ність польсь­ко­му коро­лю Воло­ди­сла­ву ІІІ

Собра­ние госу­дар­ствен­ных и част­ных актов… – Ч. 1. – № XVII, с. 19–20; за копією з ори­гі­на­лу в збір­ці К. Свід­зінсь­ко­го; те саме: Южно­рус­ские гра­мо­ты… – Т. 1. – № 72, с. 131–133; те саме: Розов В. Українсь­кі гра­мо­ти… – Т. 1. – № 72, с. 131–133; за ори­гі­на­лом у Біб­ліо­те­ці орди­на­ції Красінсь­ких у Варшаві.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів