1434.09.07, Кременець. – Кременецький і брацлавський староста князь Федько Несвідський видає лист про перехід разом із підпорядкованими йому адміністративними округами під сюзеренітет польського короля Володислава ІІІ

1434.09.07, Кре­ме­не­ць. – Кре­ме­не­ць­кий і брац­лавсь­кий ста­ро­ста князь Федь­ко Несвідсь­кий видає лист про пере­хід разом із під­по­ряд­ко­ва­ни­ми йому адміністра­тив­ни­ми окру­га­ми під сюзе­рені­тет польсь­ко­го коро­ля Воло­ди­сла­ва ІІІ

Собра­ние госу­дар­ствен­ных и част­ных актов, каса­ю­щих­ся исто­рии Лит­вы и соеди­нён­ных с ней вла­де­ний (от 1387 до 1710 года) / изд. Вилен­ской архео­ло­ги­че­ской комис­си­ей под ред. учё­но­го сек­ре­та­ря М. Кру­по­ви­ча. – Виль­на, 1858. – Ч. 1. – № XVI, с. 18–19; за копією з ори­гі­на­лу в збір­ці К. Свід­зінсь­ко­го; те саме: Южно­рус­ские гра­мо­ты / собр. В. Розо­вым. – К., 1917. – Т. 1. – № 71, с. 129–131; те саме: Розов В. Українсь­кі гра­мо­ти. – К., 1928. – Т. 1: XIV в. і пер­ша поло­ви­на XV в. – № 71, с. 129–131; за ори­гі­на­лом у Біб­ліо­те­ці орди­на­ції Красінсь­ких у Варшаві.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів