1400 р. – Князь Олександр Патрикієвич Стародубський присягає на вірність польському королеві Владиславу

Ори­гі­нал гра­мо­ти збері­гаєть­ся в руко­пис­но­му від­ділі Дер­жав­ної пуб­ліч­ної біб­ліо­те­ки ім. М. Сал­ти­ко­ва-Щед­рі­на, ф. «Запад­но­рус­ские акты», № 2.

Текст опуб­лі­ко­ва­ний: Гра­мо­ти XIV ст. / Упо­рядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — С. 118–149. № 81; «Актах ЗР», 1846, т. I, № 17, стор. 28 — 29; Я. Голо­ва­ць­кий «Памят­ни­ки», 1865, № 21, стор. 200, 1867, №21, стор. 20; А. Кримсь­кий в «Укр. грам.», стор. 507; О. Собо­левсь­кий, С. Пта­ши­ць­кий «Палео­граф. сним­ках», № 48; В. Розов у «Южнор. гр.», «Укр. гр.», № 34, стор. 61 — 62.

Опи­са­на А. Про­хас­кою у пра­ці «Codex», стор. 71; О. Собо­левсь­ким у ЖМН­Пр., стор. 74. Див. також: К. Стад­ни­ць­кий, «Synowie Gedymina», стор. 40; «Про­то­ко­лы», стор. 232.

При­кла­ди з гра­мо­ти вико­ри­ста­но в таких мовознав­чих дослід­жен­нях: І.Свенціцький, «Нари­си»; М. Анто­шин, «Закарп. гр.»; Л. Гуме­ць­ка, «Втор. спол.», «Мовознав­ство», № 10, «Сло­вотв. сист. числ.»; Л. Коло­міє­ць, «О фра­зе­ол. соч.»; С. Бевзен­ко, «Нари­си»; Ф. Мед­ведєв, «Тру­ди», та ін.

Подаєть­ся за видан­ням В. Розо­ва. Фото­ко­пію взя­то з пра­ці О. Собо­левсь­ко­го, С. Пта­ши­ць­ко­го. (Див. фото­ко­пію № 2 на стор. 145.)

Се ѧзъ. кнѧ(з) 1. александръ.2 патрикѣєви(ч).3 стародуб(с)ки 4 знамени(т).5 чини­мы. симъ нашимъ листомъ. аже слю­бую. и̏ слюби(л) 6 єсми́ 7 и̏ цѣлова(л) 8 єсми́ кре­стъ. по 9 смер­ти. на(ш)го 11. го(с)дрѧ 12. вели­ко­го. кнѧ(з) 13. вито­вта. нє 14 и̏скати ми. и̏ныхъ. гос­по­да­ревъ. мимо наше(г) 11. мило­го. гос­по­дарѧ. кролѧ 16. вло­ди­сла­ва. пол(с)кого. и̏ 17 кору­ны. пол(с)коѣ. не 18 ω(т)лучити ми сѧ єѣ. нико­то­рымъ 19. вере­ме­немъ. безо лсти. и̏ без 20 хит­ро­сти. на крѣ­пость. сему наше(м) 21 листу. нашю 21а печѧ(т) 22. при­вѣ­си­ли єсмо. оув озера.23 оу кру­ды. межи. город­на. и̋ мере(ч) 24 по розтвѣ 25 х(с)вѣ 26, оу пѧтокъ. оу канунъ. ст̃го.27 ω̏брѣзаниѧ 28. хв̃а 29. по наро­же­ньи̋. сн̃а.30 божь­є­го тисѧчь 31. лѣтъ. и̏ чоты­ри. ста 32. лѣтъ: — 

Різ­но­чи­тан­ня

А. Кримсь­кий, «Укр. грам.» 1 княз[ь]; 5 знаменит[о]; 6 слю­билъ; 8 цѣло­вал; 9 Розді­ло­ві зна­ки не збі­га­ють­ся з нашим видан­ням; 11 наш[е]го; 12 г[о]с[у]д[а]ря; 13 кн[я]зя; 16 кро­ля; 17 и; 18 и не; 21 нашем[у]; 21 а нашу; 22 печат[ь]; 23 оу возе­ра; 24 Мереч; 26 Х[ри]с[то]вѣ; 28 обрѣ­за­ния; 29 Х[ри]с[то]ва. /147/

Я. Голо­ва­ць­кий, «Памят­ни­ки»: 1 князь; 2 Алек­сан­дръ; 3 Пат­ри­кѣе­вичь; 4 Ста­ро­дуб­скїй; 5 зна­ме­ни­то; 6 слю­билъ; 7 єсмы; 8 цѣло­валъ; 9 Розді­ло­ві зна­ки не збі­га­ють­ся з нашим видан­ням; 11 наше­го; 12 гос­по­дарѧ; 13 кнѧзѧ; 14 не; 17 и; 18 и не; 19 нѣко­то­рымъ; 20 безъ; 21 наше­мү; 22 печать; 23 оу-въ озе­ра; 24 Меречь; 25 Роз­ствѣ; 26 Хри­сто­вѣ; 27 св.; 28 Обрѣ­за­ніѧ; 29 Хри­сто­ва; 30 Сына; 31 тисѧча.

«Акты ЗР»: 1 ѧ пере­даєть­ся через я; 2 Алек­сан­дръ; 3 Тит­ла і ско­ро­чен­ня роз­кри­ті без засте­ре­жень; 4 Ста­ро­дуб­скій; 5 зна­ме­ни­то; 7 есмы; 14 на; 20 безъ; 21 наше­му; 24 Меречь; 25 Роз­ствѣ; 28 Обрѣ­за­нія; 31 тисячя; 32 чотыриста.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів