1399 р. квітня 3. Вітовт, великий князь литовський, дарує віленським каноникам Березинську землю, шо лежить між Стрішиним та Рогачевим

Текст опуб­лі­ко­ва­ний в «Актах ЗР», 1846, т. I, № 15, стор. 28; у «Вестн. Евро­пы», стор. 144 — 145, 159 (літо­гра­фія); Й. Леле­ве­лем у пра­ці «Księgi», стор. 67; Я. Голо­ва­ць­ким у «Памят­ни­ках», 1865, № 16, стор. 197; 1867, № 16, стор. 17.

Опи­са­на в «Актах ЗР», у розділі «При­ме­ча­ния», стор. 8; у «Вестн. Евро­пы» та А. Про­хас­кою в пра­ці «Codex», стор. 58; О. Восто­ко­вим в «Опи­са­нии», стор. 124, № 8.

В осно­ву цьо­го видан­ня взя­то пуб­ліка­цію Я. Головацького.

Копія XIX ст. збері­гаєть­ся в руко­пис­но­му від­ділі Дер­жав­ної біб­ліо­те­ки СРСР ім. В. І. Лені­на, ф. Румян­це­ва, № 256, пап­ка № 70 — 72, арк. 7; дру­га копія — в Ленін­градсь­ко­му від­ді­лен­ні архіву АН СРСР, ф. 216, оп. 1, № 39, арк. 256.

Мы вели­кии̑ 1 кн̃зь Вито­втъ 2, даемъ вѣда­нье 4 всѣмъ, кто 5 на сѐй 6 листъ узо­зрить, или слы­шить 7, дали єсмо зем­лю, кановником(ъ) 8 Виленским(ъ) 9 на имѧ Бере­зин­скаѧ 10, къ 11 Стрѣ­шинү, што были єсмо дали 12 /142/ кн̃зю 13 Юрью 14, Толоч­кү̀ 15 ω(т) Рога­че­ва 16. ω(т) Тоимѧ 17, а в 18 тү̀ зем­лю первописанү̇ю не оустү̇патисѧ нико­мү̇ 19, ани 20 Рогачевцем(ъ) 21, ани 20 ино­мү комү, нижь держѧт(ь) 22, канов­ни­комъ Вилен­скимъ, к 11 Стрѣшин(ү) 23 вѣч­но, непо­рюш­но никим­же 24, а на то все дали єсмо на крѣ­пость сеи листъ и печѧть 25 свою велѣ­ли при­вѣ­си­ти, а псан(ъ) 26 оу Тро­цѣх 27 оу чет­вергъ 28 по вели­цѣ дн̃и, подъ лѣты по рож(с)твѣ 29 Гн̃и 30 ≠а̃ и г̃ ста, и девѧт(ь) 31 десѧт(ь) 32 и девѧт(ь) 31. Монивид(ъ) 33.

Різ­но­чи­тан­ня

«Акты ЗР»:
1 Роаді­ло­ві зна­ки не збі­га­ють­ся з нашим виданням;
8 кановнико(м); 9 виленски(м); 10 бере­зын­скаѧ; 12 дала [?]; 14 Юры?(ю); 15 о? толоч­ку; 17 ω(т) тоима; 19 ни кому; 21 рогачевце(м); 22 держѧ(т); 23 ж стрѣши(н); 24 никим же; 26 пса(н); 27 троцѣ(х); 29 рожтвѣ; 30 гн̃и; 31 девѧ(т); 32 десѧ(т); 33 Монви(д).

«Вестн. Евро­пы»:
5 Замість ком всю­ди сто­ять крап­ки; 6 сё̄й; 10 бере­зын­скаѧ; 17 ω(т)тойма; 19 ни кому; 20 а ни; 21 рога­чев­цемъ; 23 Піс­ля сло­ва Вилен­скимъ про­пу­ще­но к Стрѣшин(ү) вѣч­но, непо­рюш­но никим­же; 29 рож­ствѣ; 30 гд̃ни; 31 девѧть; 32 десѧть.

Копія XIX ст.: 1 Вели­кїй; 2 Витолтъ; 4 вѣданѣ; 7 узо­зрить и вслы­шитъ; 10 ѧ пере­даєть­ся через я; 11 и; 13 Тит­ли роз­кри­ті без засте­ре­жень; 16 Рога­чо­ва; 17 отой­ма; 18 въ; 21 Рога­чев­цомъ; 22 нѣтъ дер­жа­ти Кано­ни­комъ; 25 печать; 27 Тро­цѣхъ; 28 Чет­веръ; 29 Роже­ства; 32 тыся­ча и три­ста. и девя­де­сятъ и девятъ; 33 нема: Мониви(д).

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів