[1390.VIII‑X.]. [Место и дата не указаны]. Князь Василий Наримонтович забирает у Павла Котовича остров на реке Ступве, чтобы поставить себе двор, а взамен дает ему остров Ветелье в Жидецкой волости (Пинской земли).

№ 4

[1390.VIII‑X.]. [Место и дата не ука­за­ны]. Князь Васи­лий Нари­мон­то­вич заби­ра­ет у Пав­ла Кото­ви­ча ост­ров на реке Ступ­ве, что­бы поста­вить себе двор, а вза­мен дает ему ост­ров Вете­лье в Жидец­кой воло­сти (Пин­ской земли).

Ори­ги­нал в XVI в. при­над­ле­жал земя­нам Пин­ско­го пове­та Ива­ну Семе­но­ви­чу и Лев­ку Онцуш­ко­ви­чу Дама­но­ви­чам и их бра­тьям. В 1938 г. был при­об­ре­тен Полес­ским кра­е­вед­че­ским музе­ем в Пин­ске (тогда в соста­ве Поль­ши) у жите­ля д. Паро­хонск (теперь Пин­ско­го рай­о­на) Ста­ни­сла­ва Даро­виц­ко­го. В насто­я­щее вре­мя: Музей бело­рус­ско­го Поле­сья в Пин­ске. Пом. 1134. Пер­га­мен без печати.
Копия 1. «Реестъръ спи­со­ва­ня пры­ви­лев земянъ, шлях­ты пове­ту Пин­ско­го и поповъ нада­нья зам­ку Пин­ско­го» (1554). Текст гра­мо­ты был пред­став­лен для впи­са­ния в кни­гу земя­на­ми Пин­ско­го пове­та Ива­ном Семе­но­ви­чем и Лев­ком Онцуш­ко­ви­чем Дама­но­ви­ча­ми и их бра­тья­ми, что­бы обос­но­вать иму­ще­ствен­ные пра­ва на «имѣ­ньи свои отчыз­ные въ повѣтѣ Пин­скомъ на Дуко­ви­чы [теперь: Вели­кие и Малые Дико­ви­чи Пин­ско­го р‑на] и на Мѣстковичы».
Копия 2. Наци­о­наль­ный исто­ри­че­ский архив Бела­ру­си. Ф. 1777 («Пин­ский зем­ский суд»). Оп. 1. Ед. хр. 88. «Выпи­си из кни­ги при­ви­ле­ев, дан­ных дво­ря­ном Пин­ско­го уез­да в 1554 г. (состав­лен­ные в нача­ле XIX в.)». Это копия кни­ги «Реестъръ спи­со­ва­ня пры­ви­лев земянъ, шлях­ты пове­ту Пин­ско­го и поповъ нада­нья зам­ку Пин­ско­го» (по дан­ным А. И. Гру­ши, спи­сок пер­вой поло­ви­ны XVII в.).

Основ­ные пуб­ли­ка­ции: О. Лиц­ке­вич. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel​.by/​d​o​k​/​d​0​0​7​.​htm, 2010.IX.24, 2018.VII.06.; Реви­зия пущ и пере­хо­дов зве­ри­ных в быв­шем Вели­ком кня­же­стве Литов­ском, с при­со­во­куп­ле­ни­ем при­ви­ле­гий на вхо­ды в пущи и на зем­ли. Т. 1. Виль­на, 1867. С. 232 (по копии 2); Гру­ша А.I. Невя­до­мы ары­гі­нал гра­ма­ты кня­зя Васі­ля Нары­мон­таві­ча кан­ца XIV ст. // Бела­рус­кі гіста­рыч­ны часо­піс. 2009, № 11. С. 31–42 и цвет­ная встав­ка меж­ду с. 48 и 49 (по ори­ги­на­лу; при­ло­жен фото­сни­мок, лока­ли­за­ция насе­лен­ных пунк­тов, иден­ти­фи­ка­ция пер­со­на­лий, дати­ров­ка); Гру­ша А.І. Мяноў­ная гра­ма­та кня­зя Васі­ля Нары­мон­таві­ча і фар­міра­ванне пісь­мо­вай куль­ту­ры ў пра­ва­вой сфе­ры Вяліка­га княст­ва Літоўска­га ў апош­няй трэці XIV — пер­шай трэці XV ст. Мн., 2010. — Элек­трон­ная вер­сия сде­ла­на по пуб­ли­ка­ции А. И. Гру­ши, по фото­сним­ку ори­ги­на­ла. Пунк­ту­а­ция совре­мен­ная, но в перечне сви­де­те­лей сохра­не­ны точ­ки, как в ори­ги­на­ле. Вари­ан­ты (копия 2) по изда­нию «Реви­зия пущ и пере­хо­дов звериных».

Дата: А. И. Гру­ша свя­зал лич­ность пин­ско­го кня­зя Васи­лия Нари­мон­то­ви­ча с «Нари­мун­том», кото­рый соглас­но хро­ни­ке Длу­го­ша участ­во­вал в обо­роне Виль­но в 1390 г. и, попав в плен, был убит по при­ка­зу Вито­вта. Поэто­му дати­ров­ка осно­вы­ва­ет­ся на сро­ках обо­ро­ны вилен­ских зам­ков (с 28 авгу­ста по 7 октяб­ря 1390 г.).

Се язъ1, кнѧзь Василии2 Наримонтовичь3.
Оулюбилъ4 есмь5 о|стровъ оу6 Котовичѧ7 Пав­ла на Ступьви8 дворъ собѣ поста|вити. На ѡтменоу9 далъ емоу10 стровъ11 оу12 Жидечьскои13, имѧ е|му Вете­лье. А далъ есмъ14 Павлови.
Потомь15 кнѧзь Федушько16, | ѡтцѧ17 сво­е­го кнѧ[зя]18 Васи­лья с(ы)нъ, приложилъ19 гра­мо­тоу и печѧть20 сво|ю Котовичю21.
А при22 семъ былъ: Пилю­га Гоубаревичь23[.] Сте­фанъ. Пе|тръ Лѣвьчичь24. Сте­фанъ Черленъковичь25. игоуменъ26 Панъкра|тъ27 Троискии28. Коз­лѧкъ Радьчь­скии. Кочѧнъ29. Юрко. Ганько30.
А писалъ грамотоу31 поп32 Тимофѣи33 с(вя)т(о)го34 Ива[на]35 Кр(ес)т(ите)лѧ36.

1 я. 2 Васи­лей. 3 Нары­мон­то­вичъ. 4 Умо­вилъ. 5 есми. 6 у. 7 Кото­ви­ча. 8 Сту­пьи. 9 вот­мѣ­ну. 10 ему. 11 ост­ровъ. 12 у. 13 Жидечь­кой. 14 есми. 15 по тому. 16 Федюш­ко. 17 отца. 18 У ары­гі­на­ле: кнѧ. У копіі 2: кня­зя. 19 при­ло­жилъ. 20 печать. 21 Кото­ви­чу. 22 пры. 23 Губа­ре­вичъ. 24 Лев­чы­чы. 25 Чер­ле­ни­ко­вичъ. 26 игу­менъ. 27 панъ Кр... 28 Троц­кій. 29 Кочанъ. 30 Ган­ко. 31 гра­мо­ту. 32 поп няма. 33 Тимо­фей. 34 съ того. 35 У ары­гі­на­ле: Ива. У копіі 2: Ива­на. 36 Крестителя.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів