1376. (фальсифікат?). Юрій Холмський дарує церкві пресвятої богоматері у Холмі села Стрижово, Сліпче, Космово i Цуцнево

1Копія збері­гаєть­ся в Ленін­градсь­ко­му від­ді­лен­ні арліву АНСРСР, ф. 216, оп. 1, № 39, арк. 107; ори­гі­нал — у від­ділі руко­писів Дер­жав­ної біб­ліо­те­ки СРСР ім. В. І. Лені­на ф. Румян­це­ва, № 256, єван­геліе XIV ст., № 106, арк. 4 — 11.

Текст опуб­лі­ко­ва­ний О. Восто­ко­вим в «Опи­са­нии», стор. 174, № CVI; І. Срез­невсь­ким у «Др. п. р. п. и яз.», 1863, стор. 109, 1882, стовп. 232; Д. Зуб­ри­ць­ким в «Исто­рии», стор. 266; А. Буди­ло­ви­чем у «Памят­ни­ках», вип. VII, стор. 73; О. Смир­но­вим у «Сбор­ни­ке» №65, стор. 67; П. Іва­но­вим у ЗНТШ, стор. 119 — 120; О. Собо­левсь­ким в «Очер­ках», стор. 26; В. Розо­вим в «Южнор. гр.», «Укр. гр.», № 11, стор. 21 — 22.

Опи­са­на або зга­дуєть­ся Д. Іло­вайсь­ким в «Ист. Росс», стор. 79 — 82; П. Батюш­ко­вим у «Бело­рус­сии», стор. 71; А. Пет­ру­ше­ви­чем в «Холм. епарх.», стор. 26 — 27; І. Шара­не­ви­чем в «Исто­рии», стор. 220; Д. Зуб­ри­ць­ким у «Крит.-истор. пов.», стор. 131 та ін. в «Ано­ни­ме», стор. 18 — 24, «Исто­рии», стор. 266 — 267; в «Актах ВК», 1896, т. XXIII, стор. 42, 43, 46, 144 — 148, 1892, т. XIX, стор. 4, 52 — 56; А. Лон­гі­но­вим у «Гр. Юрия II», стор. 20, 31, та в пра­ці «Чер­вен. гор.», стор. 347; А. Андрія­ше­вим у пра­ці «Очерк ист.», стор. 94, 206 — 223; В. Пло­щансь­ким у «Про­шл. Холм. Руси», стор. 43; П. Іва­но­вим в «Истор. судь­бах» стор. 188 — 189; І. Лин­ни­чен­ком в ЖМН­Пр., стор 89, 170, 207 — 208; у пра­ці «Боле­слав», стор. 34, 46 — 49, 89, 207 — 208; Я. Рже­жа­бе­ком в «Jiři II», стор. 136 — 141, 195 — 208; К. Стад­ни­ць­ким «Synowie Gedymina», стор. 19 — 20.

Подаєть­ся за видан­ням В. Розова.

Для фото­ко­пії вико­ри­ста­но літо­гра­фіч­ний зні­мок І. Срез­невсь­ко­го з «При­ло­же­ния к Др. п. р. п. и яз.», 1866.

При­кла­ди з гра­мо­ти зустрі­ча­ють­ся в таких мовознав­чих дослід­жен­нях: А. Кримсь­кий, «Укр. грам.»; О. Собо­левсь­кий, «Лек­ции», «Очер­ки»; Є. Буд­де, «Лек­ции»; Ф. Мед­ведєв, «Нари­си», «Тру­ди»; С. Самій­лен­ко, УМШ, 1958, № 2; С. Бевзен­ко, «Нари­си», «З істор. комен­тар.», «Істор. морф.»; Л. Гуме­ць­ка, «Мовознав­ство», № 10, «Функ­ції», «Перв. прийм.», «Втор. прийм.».

Въ имѧ ω(т)ца и сн̃а и ст̃го дх̃а 1 се ӕ 2 кнѧзъ 9 юріа 3 хол­мъ­скии сн̃ъ дани­ліа 10 холм­ско­го 12 по смр̃ти сн̃а моѥ­го 13 кнѧзѧ семе­на при­да­ли ѥсмо к цр̃кви бж̃ои преч(с)тои 4 бг̃омт̃ри на бг̃омоле вечи­стоѥ 5 села 6 стри­жо­во слеп­че кос­мо­во цуц­не­во з 7 обе­ма береги
ωба­полъ 11 бугу в лѣ(т) ≠s̃ωтп̃д 8 к стол­цу ѥп(с)піи хол­мъ­скоѥ при бг̃олюбезномъ кали­сти ѥп(с)пи хол­мъ­скомъ и белъз­скомъ 14 да пре­бу­дуть же непо­руш­но 18 подъ ана­фе­мою за што зде 17 даи г(с)ди намъ побытъ и з(д)рвіѥ 15 а по семъ и детемъ 16 нашимъ веч­ную памѧть аминь: —

Див. фото­ко­пію гра­мо­ти на стор. 54]

Різ­но­чи­тан­ня

О. Смир­нов«Сбор­ник»: 1 Сло­ва Въ имѧ ω(т)ца и сн̃а и ст̃го дх̃а про­пу­щені; 3 Юрїа; 5 вєчи­стое; 7 зо; 8 ≠sωт. пд.; 15 здравіи; 16 дѣтемъ; 18 не порушно.

І. Срез­невсь­кий«Др. п. р. п. и яз.»: Сло­ва Въ имѧ ω(т)ца и сн̃а и ст̃го дх̃а про­пу­щені; Сло­ва села стри­жо­во слеп­че кос­мо­во /55/ цуц­не­во про­пу­щені; 8 s̃ωт. п̃д̃; 14 На сло­ві Бельз­ском... кін­чаєть­ся.

О. Собо­левсь­кий, «Очер­ки»: 2 ѧ; 3 юр...; 4 пречстой.

А. Буди­ло­вич, «Памят­ни­ки»: 1 Тит­ли роз­кри­ті без засте­ре­жень; 8 лѣто 6884; 9 ѧ пере­даєть­ся через я; 11 оба­полъ; 12 Хол­мъ­ско­го; 13 ѥ пере­даєть­ся через е; 17 здѣ.

П. Іва­новЗНТШ: Сло­ва Въ имѧ ω(т)ца сн̃а и ст̃го дх̃а про­пу­щені; 3 Юрія Холм­ской; 6 далі: Стри­же­во; 7 далі: обо­ма; 8 лѣто 6884; 9 ѧ пере­даєть­ся через я; 10 Дани­лія; 11 обополъ.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів