Около 1498 г. — Духовная князя Ивана Юрьева сына Патрикеевича

Пуб­ли­ка­ция: С. Г. Г. и д., т. I, № 130.

Во имя отца и сына и свя­то­го духа. Се яз раб божий Иван княжь Юрьев сын Патре­ке­е­ви­ча пишу гра­мо­ту душев­ную сво­им целым смыс­лом. Бла­го­слав­ляю сына сво­е­го Васи­лия крест золот с чепью, да ему ж даю пояс золот. А сел сво­их даю сыну сво­е­му Васи­лию: на Коломне село Маков­ское с сель­цы и с дерев­ня­ми и с Оста­фьев­скою дерев­нею Косте­ва да с Сте­нинь­скою дерев­нею, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Росто­ве село Кара­га­че­во с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да на Коломне ж даю сыну сво­е­му Васи­лию село Вихор­ну и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю на Хоту­ни село Роже­ствень­ское Каме­ни­що и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Яро­слав­це село Шемя­кинь­ское, да Митинь­ское, да Коло­дя­зи­ща, да Олеш­ков­ское и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю в Выше­го­ро­де сель­цо Про­та­сьев­ское, да Фили­по­в­ское, да Коври­ги­но и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю на Костро­ме село Тура­бьев­ское. с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною, да сель­цо Шул­го­ва­тое Пала­чевь­ское с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю у Моск­вы на Кляз­ме село Козо­дав­ле и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю у Моск­вы за Клязь­мою село Кие­во, да Гле­бов­ское, да Пет­ров­ское и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю луги свое на реце на Москве пони­же Кожу­хо­ва в гря­дах у Лошья исто­ка, што есми купил у Сима­нов­ско­го мона­сты­ря, да у Анд­ро­ньев­ско­го мона­сты­ря, да у Бого­яв­лень­ско­го мона­сты­ря, да у Губы у Шило­ва, по тому ж как были за мною; да ему ж Даю в Муро­ме село Льго­во Клы­ков­ское со всем с тем, [34] как было за мною. А людей сво­их даю сыну сво­е­му Васи­лью: Иваш­ка Коро­вая Андре­ева сына Ори­ни­на с женою и с детьми, да Гри­дю да Олек­сей­ка Ива­но­вых детей Туро­ва, да Иван­ца да Оксен­ца Ива­но­вых детей Можан­на, да Олеш­ка Мер­лей­ца стрел­ка с женою, да Иван­ца труб­ни­ка Андре­евых детей Хин­ско­го, да Яку­шо­вых детей Кури­ло­ва Мит­ро­фан­ца Шиш­ку, да Борис­ца Шара­па, да Иван­ца Уша­ка, да Кости­цу Косо­во, да Басю­ка Тон­ко­во Куз­ми­на сына Жибо­ро­ва с женою и с детьми, да Басю­ка Пло­хо­во да бра­та его Федор­ца Лукъ­я­но­вых детей Волч­ко­ва, да Офо­на­сья Пар­фе­но­ва сына с женою, да Ана­нью Горя­и­на Михай­ло­ва сына Лаза­ре­ва, да Андрей­ца дья­ка Васи­лье­ва сына Шам­шо­ва, да Невер­ца Куз­ми­на сына Бос­ко­ва с женою и с детьми и с зем­лею, да Яку­ша Сень­ки­на сына Голо­винь­ско­го, да Васю­ка Бора­но­ва, да Иваш­ка Баба­е­ва с женою, да сына его Федь­ка, да Олек­сея Нечая Щер­би­ни­на, да Клим­ка дядю Баса­ла­е­ва сына; а пова­ров Денис­ка Пепе­лы­ша да бра­та его Яку­ша Огар­ка Гав­ри­ло­вых детей, да Мити­цу хлеб­ни­ка Сава­стья­но­ва сына Луг­ви­цы­на, да Данил­ка порт­но­го масте­ра с женою Андрей­ко­ва сына, да Федь­ка Пояр­ка брон­ни­ка Онту­фье­ва сына с женою, да Иван­ца да Семен­ца Роди­во­но­вых детей Скор­ня­ко­ва, да Гридь­ку Коле­на садов­ни­ка Гри­ди­на сына, да Иван­ца Чижа Луки­на сына пса­ре­ва с женою и с детьми, да Офрем­ка рыбо­ло­вя Тимо­хи­на сына, да Иваш­ка Жмы­ха садов­ни­ка, да Лев­ку мель­ни­ка Меле­хо­ва сына Тютрю­мо­ва. А сына сво­е­го Ива­на бла­го­слав­ляю крест золот с чепью, да ему ж даю пояс золот. А сел сво­их даю сыну сво­е­му Ива­ну: в Пере­слав­ле село Рома­нов­ское, да Носа­ки­но, да Пет­ри­ще­во с сель­цы и с дерев­ня­ми со всем, да сель­цо Угри­мо­во, да сель­цо Виш­ки, да сель­цо Кли­мов­ское, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю в Дмит­ро­ве село Андре­ев­ское с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Юрье­ве село Дере­вень­ку и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да в Юрье­ве ж ему даю дерев­ню Сев­ков­скую со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Воло­ди­ме­ре и в Суз­да­ле сель­цо Цела­дьи­но со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю на Коломне село Караб­че­е­во и с дерев­ня­ми, и с Рож­ком и с Малив­кою и с Попо­вою дерев­нею, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Верее село Огро­фе­нинь­ское да Кар­пи­ще­во с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как было за мною; да ему ж даю в Можай­е­це сель­цо Фед­нов­ское, да Моде­нов­ское, да Влаз­нев­ское и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю в Меще­ре село Куз­ме­де­мъ­я­нь­ское [35] Лавсь с сель­цы и с дерев­ня­ми, со всем с тем. как было за мною; да ему ж даю у Моск­вы село Нахин­ско, да Отцы Свя­тые, да Щуки­но с сель­цы и с дерев­ня­ми, да в Еха­ло­ве дерев­ню Заха­ров­скую Тимо­фе­е­ва сына Вну­ко­ва, со всем с тем, как были за мною; да ему ж даю в Воло­ди­ме­ре село Ост­ров со всем с тем, как было за мною. А людей сво­их даю сыну сво­е­му Ива­ну: Бог­да­на да Басю­ка Еси­по­вых детей Пано­вых с жена­ми и с детьми, да Басю­ка Юрье­ва сына Баг­ри­мо­ва с женою и с детьми и с зем­лею, да Андрей­ка Куз­ми­на сына Арха­ро­ва с женою и с детьми, да Иван­ца Шуми­ху Куз­ми­на же сына Арха­ро­ва, да бра­та их Семен­ца, да Пав­ла Сумо­ро­ка Пар­фе­но­ва сына с женою и с детьми, да Иваш­ка Мяти­ва Васи­лье­ва сына Шам­шо­ва с женою и с детьми, да Гри­дю Дани­ло­ва сына Пеще­ре­ва с женою и с детьми, да Илью Губу да бра­та его Филю Горя­и­на Тимо­фе­е­вых детей Пяти­на, да Иваш­ка Гор­ба­то­ва Михай­ло­ва сына Лаза­ре­ва, да Пет­ре­ца да Сте­пан­ца Мар­тю­хи­ных детей, да Оста­ша с женою и с детьми, да бра­та его Федь­ка труб­ни­ка, да Бори­с­ка Ску­ра­та, да Саву стрел­ка Андре­евых детей Хин­ско­го, да Иваш­ка Липан­ди­на с женою и с детьми и с зем­лею, да Басю­ка Бах­ти­а­ра соколь­ни­ка Яку­шо­ва сына Сухо­ва, да Пар­фен­ка Ива­но­ва сына Башо­ва, да Игнат­ца труб­ни­ка Шуль­ги­на сына, да пова­ров Денис­ка День­гу Семе­но­ва сына, да Ели­за­ра Елсуф­ье­ва сына Соля­ни­ко­ва, да Басю­ка утят­ни­ка Еме­лья­но­ва сына с женою, да бра­тью его Нестер­ца да Некрас­ца Еме­лья­но­вых же детей, да Офо­на­ска да Ромаш­ка Дени­со­вых детей Брон­ни­ко­вых мень­ших, да Федор­ца Исто­му да Иван­ца Федь­ко­вых детей Пар­фе­но­ва, да Кузем­ку соколь­ни­ка Слеп­цо­ва сына Пан­кра­то­ва, да Сень­ку Яку­шо­ва сына Сухо­ва, да Логи­на пса­ря Лукья­но­ва сына, да Иваш­ка садов­ни­ка Тро­фи­мо­ва сына, да Иваш­ка Черм­но­го садов­ни­ка Сте­пан­ко­ва сына, да Гри­дю садов­ни­ка с женою Пан­фи­ло­ва сына Шару­но­ва, да Селя­ни­на садов­ни­ка Бори­с­ко­ва сына, да Уша­ка Кунья­ко­ва сына, да Иваш­ка ого­род­ни­ка Яку­шо­ва сына с женою и с детьми, да Васю­ка да Пет­ре­ца Иваш­ко­вых детей Мель­ни­ко­вых, да Паш­ка Гри­ди­на сына Мель­ни­ко­ва, да Бори­с­ка мель­ни­ка Иваш­ко­ва сына. А жене сво­ей Овдо­тье даю сел сво­их: в Юлках и во Пне­ви­чях сло­бод­ку Захо­ров­скую, да Ниж­нюю сло­бод­ку, и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ей же даю в Воло­ди­ме­ре село Микитц­кое Скря­би­на, да сель­цо Мяч­ко­во, да сель­цо Мит­ро­поль­ское и с дерев­ня­ми, со всем с тем, как были за мною; да ей же даю у Моск­вы село Тури­ко­во, да Мана­ма­хо­во с сель­цы и с дерев­ня­ми, со [36] всем с тем, как были за мною. А людей сво­их даю жене сво­ей Овдо­тье: Алек­сея Васи­лье­ва сына Пали­цы­на, да его детей Юшка да Федор­ца, да Митую Андре­ева сына Козо­давле­ва с женою и с детьми, да Яку­ша Морд­ви­на Тимо­фе­е­ва сына Пяти­на с женою и с детьми и с зем­лею, да Алек­сандра да Андрея Телех­те­ме­ре­вых с жена­ми и с детьми и с зем­ля­ми, да Офо­на­сья Пав­ло­ва сына Теле­шо­ва с женою и с детьми, да Иваш­ков­скую жену Федо­сьи­на Машу и с детьми, да жон­ку Мат­рен­ку Андре­еву жену Хин­ско­го с мень­шы­ми детьми, да Нефе­дья Бел­ко­ва сына с женою и с детьми, да Миха­ля Рыж­ка, да Васю­ка Прес­не­ца, да Никон­ца Чму­та Онку­ди­но­вых детей Ачка­со­вых, да Васю­ка Пере­пе­лу, да Иваш­ка Мях­ко­ва, да Федь­ка Кули­ча Андре­евых детей Ори­ни­на и с жена­ми и с детьми, да Алек­сей­ка Сухо­ва с женою и с детьми, да Гри­дю Домо­тка­на Яку­шо­ва сына с женою, да Они­си­ма с женою и с детьми, да бра­та его Сте­па­на да Игна­та Васи­лье­вых детей Сече­но­го и с зем­лею, да Мики­ту с женою и с детьми, да бра­та его Сте­па­на Мала­фе­е­вых детей Лит­ви­но­ва, да Иваш­ка Под­осе­на, да пова­ров Сень­ку Созо­но­ва сына Луто­сни­на с женою и с детьми, да Сав­ку Сав­ра­са Онто­но­ва сына, да Иван­ца Ермо­ли­на сына Пашу­ко­ва с женою, да Омброс­ца хлеб­ни­ка, да Леву с женою и с детьми, да Андрей­ца Бул­га­ко­ва сына коню­хо­ва, да Кузем­ку Бул­га­ко­ва сына Плот­ни­ко­ва сереб­ря­но­го масте­ра, да Остан­ка Мак­си­мо­ва сына порт­но­го масте­ра с женою и с детьми, да Кузем­ку Ермо­ли­на сына Пашу­ко­ва порт­но­го масте­ра с женою и с детьми, да Фатьян­ца да Мити­цу Ман­то­ро­вых детей, да Иваш­ка Беляя Бете­ло­ва сына, да Пав­ла Алек­се­е­ва сына Лупан­ди­на, да Гав­рил­ка Луки­на сына Неде­ро­ва, да Фили­цу Яку­шо­ва сына Воло­ди­на; а страд­ни­ков Давыд­ка Нечая с женою и с детьми, да Иваш­ка Куз­ми­на сына с женою и с детьми, да Лев­ку Фили­мо­но­ва сына с женою и с детьми, да Иваш­ка плот­ни­ка Каза­ко­ва сына, да Гри­ди­цу Михал­ко­ва сына истоб­ни­ко­ва, да Федор­ца Иваш­ко­ва сына истоб­ни­ко­ва Чюче­ли­на, да Тарас­ца Фоми­ки­на сына. А што оспо­дарь мой князь вели­ки у меня взял мои места, отца мое­го бла­го­сло­ве­нье и куп­ли, на Москве внут­ри горо­да у Боро­витц­ких ворот, да Бори­сов­ское место Слеп­цо­во и Без­об­ра­зов­ское место, да Мишин­ское место Деми­до­ва у Тимо­фе­ев­ских ворот; а дал ми оспо­дарь мой князь вели­ки в тех моих мест места внут­ри ж горо­да вкруг Роже­ства пре­чи­стые межи княжь Семе­но­ва дво­ра Ряпо­лов­ско­го и Гри­го­рье­ва дво­ра Моро­зо­ва и Андре­ева дво­ра Федо­ро­ва Офо­нин­ское место Пет­ро­ва, што Палитц­кой на нем жил, и [37] с ули­цею о боль­шою по Нико­лу, да дру­гое Офо­нин­ское ж место Пет­ро­ва, да бра­та его Гав­ри­лов­ское место Пет­ро­ва ж, да Васи­льев­ское Жда­но­во, да Рома­нов­ское Офо­на­сье­вых место, да Гри­го­рьев­ское место Сидо­ро­ва, да под теми дво­ры место под зару­бом, што за Ива­ном за Суко­вым было: и те мои места жене моей Овдо­тье, да детем моим Васи­лию да Ива­ну. А што оспо­дарь мой князь вели­ки взял у меня мои места заго­родц­кие за Неглим­ною, где сто­я­ла цер­ковь Иван свя­тый Куш­ник, и вкруг Ива­на свя­то­го, отца мое­го бла­го­сло­ве­нье и моя куп­ли, конец Боро­витц­ко­го мосту по обе сто­ро­ны боль­шие ули­цы, да моя же куп­ля Кобе­лов­ское место за Семе­ном свя­тым, да у Бори­са Гле­ба Губин­ское место, да на боль­шой же ули­це за Вагань­ко­вым место, идучи к спо­лью напра­во, да место у Вскре­се­нья по конец ново­го мосту, да место на востром кон­це за Нико­лою за Мок­рым; а дал ми оспо­дарь мой князь вели­ки в тех моих мест места, где Семен свя­ты сто­ял, на боль­шой ули­це над пло­ща­дью за соколь­нею про­ти­ву Ива­но­ва дво­ра Чебо­то­ва, да на той же ули­це на боль­шой место на Вым­ле у Роже­ства пре­чи­стые, да мои же места куп­ля на той же на боль­шой ули­це по обе сто­ро­ны, да мои же места Заяузь­ская сло­бод­ка с мона­сты­рем с Куз­мо­де­мья­ном, да мои же места за рекою за лугом у Вскре­се­нья об ули­цу; и теми мои­ми месты жена моя Овдо­тья, и дети мои Васи­лей да Иван поде­лят­ся. А што оспо­дарь мой князь вели­ки взял у меня в Пере­слав­ле мое место у Ива­на свя­то­го Бого­сло­ва над Тру­бе­жом по бере­гу, а дал ми оспо­дарь мой князь вели­ки в того места место казен­ное на лугу про­ти­ву Ива­на свя­то­го Бого­сло­ва, да мое ж место на Коломне внут­ри горо­да взле Булы­гин­ской двор дья­ко­нов; и те мои места жене моей Овдо­тье, да детем моим Васи­лыо да Ива­ну. А што в моих селех у моих ключ­ни­ков мое­го сереб­ра на руках, у Голов­ки в Маков­це пол­сма­де­сят руб­лов, а у Гри­ди у Пано­ва в Про­та­сов­ском 18 руб­лов, а у Шубы у труб­ни­ка в Ниж­ней сло­бо­де 40 руб­лов и 3 руб­ли, а у Офо­на­сья в Моде­но­ве пол­се­ма руб­ля, а на Без­пу­те на Иван­ко­ве у Гри­ди у Стра­хо­ва 12 руб­лов, а в Пилю­гине да в Сидо­ров­ском у Андрей­ка у Стра­хо­ва 10 руб­лов, и те мои ключ­ни­ки то сереб­ро из людей выбрав, да отда­дут моей жене да моим детем; а сами те мои ключ­ни­ки на сло­бо­ду и с жена­ми и с детьми. А што моих денег во всех моих селех за кре­стья­ны, и жена моя Овдо­тья, и дети мои Васи­лей да Иван поло­ви­ну тех денег кре­стья­ном отда­дут, а дру­гую поло­ви­ну на них возь­мут, да тем поде­лят­ся. А што мое­го хле­ба во всех моих селех [38] в жит­ни­цах и сто­я­че­го, опрочь Мос­ков­ских сел, и тем хле­бом жена моя Овдо­тья и дети мои Васи­лей да Иван поде­лят­ся. А людей сво­их отпу­щаю на сло­бо­ду: Зеле­ню с женою и с детьми и з зем­лею, да Алек­сей­ка Рах­ма­но­ва с женою и с детьми и с зем­лею, да Оста­ша Некра­са Андрей­ко­ва сына Мола­ньи­на с женою и с детьми и с зем­лею, да Гри­дю Сухо­во, да Иваш­ка Сма­гу, да Андрей­ка Юрла Сумо­ро­ко­вых детей и с жена­ми и с детьми, да Васи­лья Вери­ги­на с женою и с детьми, да Гри­дю Вери­ги­на с женою и с детьми, да Васи­лья Нечая Вери­ги­на сына, да Олфер­ка Некра­са Пар­фе­но­ва сына с женою и с детьми, да Лев­шу Алек­сан­дро­ва сына Арте­мье­ва с женою и с детьми, да Мики­фор­ца Исто­му да Иваш­ка да Сень­ку Иваш­ко­вых детей Бас­ка­ки­на, да Тимо­фея Мики­ти­на сына Варак­си­на, да Тимо­фея Андре­ева сына Козо­давле­ва с женою и с детьми, да Оре­фу да Гри­дю Мол­чя­на Дмит­ре­евых детей Роди­че­ва с жена­ми и с детьми, да Дмит­ре­евых же детей Роди­че­ва дру­гие жены Иван­ца, да Патре­кей­ца, да Михал­ца, да Юшка, да Фому Армя­ка Васи­лье­ва сына Чяду­е­ва с женою и с детьми. А кото­рые мои люди не писа­ны в сей душев­ной гра­мо­те, и те мои люди все на сло­бо­ду и с жена­ми и с детьми. А што мое­го пла­тья и судов сереб­ря­ных и коней, и тем жена моя Овдо­тья и дети мои Васи­лей да Иван поде­лят­ся. А што моих доспе­хов, и теми доспе­хи дети мои Васи­лей да Иван поде­лят­ся. А при­ка­зы­ваю по собе попра­ви­ти и душу помя­ну­ти жене сво­ей Овдо­тье да детем сво­им Васи­лью да Ива­ну, да зятю сво­е­му кня­зю Семе­ну Ива­но­ви­чу. А у душев­ные сиде­ли шурья мои: Иван Голо­ва да Дмит­рей Воло­ди­ме­ро­вы дети Гри­го­рье­ви­ча да отец мой духов­ной поп Игна­тей Бого­родц­кой. А душев­ную писал Тре­тьяк Васи­льев сын Долматова.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів