Печатка в. кн. Изяслава Ярославича

Печатка в. кн. Изяслава Ярославича

Лицьо­ва сто­ро­на:

погруд­ное изоб­ра­же­ние св. Дмит­рия, оде­то­го в латы, поверх кото­рых наки­нут плащ, застег­ну­тый фибу­лой, с копьем в пра­вой руке, со щитом в левой. Над­пись по сто­ро­нам «ДИМИ/ТРIОС». Над­пись по кру­гу «ФТОNRИАТАТЕIN/*ОUМО**РWСИ», т.е. с гре­че­ско­го: «Гос­по­ди помо­ги Феодору…Руси». Вокруг точеч­ный ободок.

Зво­рот­на сто­ро­на:

погруд­ное изоб­ра­же­ние св. Геор­гия с копьём в пра­вой руке, с щитом в левой, одет в плащ с фибу­лой. Кру­го­вая над­пись. Над­пись по сто­ро­нам «ГЕ/WРГ». Над­пись по кру­гу «ДОЛО­ФОРUКU­ГЕWОРГ***». Вокруг точеч­ный ободок.

Диви­ти­ся ще...

Печатка кн. Святополка Ізяславича

Печатка кн. Святополка Ізяславича

Лицьо­ва сто­ро­на:

Изоб­ра­же­ние в пол­ный рост архан­ге­ла Миха­и­ла с жез­лом в пра­вой руке и сфе­рой в левой. Слева:
Вокруг ободок.

Зво­рот­на сто­ро­на:

Гре­че­ская над­пись в три? строки:
Вокруг ободок.

Диви­ти­ся ще...

Печатка Всеволода Ярославича Владимировича

Рюриковичі

Лицьо­ва сто­ро­на:

погрудне зоб­ра­жен­ня апо­сто­ла Андрія Пер­во­зван­но­го із хре­стом у пра­ви­ці хрест. Оба­біч напис: Ὁ ἅγιος Ανδρέας – «Свя­тий Андрій».

Зво­рот­на сто­ро­на:

Кύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σεβλάδῳ – «Гос­по­ди, допо­мо­жи рабу своє­му Андрієві, назва­но­му Всеволодом».

Диви­ти­ся ще...

Печатка кн. Святослава Ярославича

Чернігівські

Лицьо­ва сто­ро­на:

в обрам­лені обід­ка з кра­пок поясне зоб­ра­жен­ня св. Мико­лая Мир­лікійсь­ко­го. Угод­ник у єпископсь­ких шатах, пра­ва рука перед грудь­ми у бла­го­сло­вен­ні, у лівій руці орна­мен­то­ва­на розет­кою кни­га. Оба­біч фігу­ри напис у два стовп­чи­ки: Ὁ ἅγιος Νικόλαος – свя­тий Миколай.

Зво­рот­на сто­ро­на:

зоб­ра­жен­ня кня­зя у пов­ний зріст. У парад­но­му візан­тійсь­ко­му вбран­ні, при­кра­ше­но­му коштов­ним камін­ням, Свя­то­слав Яро­сла­вич три­має у правій руці, зіг­нутій у лік­ті та від­ве­деній у бік, дво­ра­мен­ний хрест на дов­гій осно­ві. Інсиґнія завер­шуєть­ся склад­ним під­ні­ж­жям, при­кра­ше­на про­квіт­ли­ми пагін­ця­ми. Ліва рука кер­ма­ни­ча із про­стер­тою до гля­да­ча на рів­ні шиї доло­нею зіг­ну­та в лік­ті. На голо­ві – оздоб­ле­на пер­ла­ми кня­жа шап­ка. Ліво­руч від облич­чя під тит­лою напис: «Свя­то­слав».

Диви­ти­ся ще...