Келембет С. Н. Происхождение князей Крошинских.

Келем­бет С. Н. Про­ис­хож­де­ние кня­зей Крошинских.// Studia Historica Europae Orientalis = Иссле­до­ва­ния по исто­рии И87 Восточ­ной Евро­пы : науч. сб. Вып. 9. – Минск :…

Читати далі Келембет С. Н. Происхождение князей Крошинских.

Суздальско-Нижегородские князья Александр Взметень и Александр Брюхатый

// Древ­няя Русь. Вопро­сы меди­е­ви­сти­ки. 2016 № 3 (65). – М.: Индрик. С. 33-44

Читати далі Суздальско-Нижегородские князья Александр Взметень и Александр Брюхатый

Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Опуб­ли­ко­ва­но: Ruthenica. — 2019. — Т. 15. — С. 141.

Читати далі Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Келембет С. Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та великий князь Чернігівський

Опуб­ли­ко­ва­но: Сіве­рянсь­кий літо­пис. – 2017. – № 4. – С. 3-13

Читати далі Келембет С. Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та великий князь Чернігівський

Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Опуб­ли­ко­ва­но: Ukraina Lithuanica. — 2017. — Т. 4. — С. 146.

Читати далі Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

// Спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни: питан­ня тео­рії та мето­ди­ки. — 2019. — Чис­ло 29-30. — С. 5.

Читати далі Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

Келембет С.Н. Князья Новгород-Северские: конец XII – начало XIV в

Опуб­ли­ко­ва­но: Древ­няя Русь. Вопро­сы меди­е­ви­сти­ки. 2019. № 4 (78)В ста­тье рас­смат­ри­ва­ет­ся вопрос о кня­зьях, пра­вив­ших в Нов­­го­ро­­де-Север­ском после зна­ме­ни­то­го Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча – в пери­од, о…

Читати далі Келембет С.Н. Князья Новгород-Северские: конец XII – начало XIV в

Станіслав Келембет. Великий князь Роман Михайлович II – останній самостійний володар Чернігова.

Голов­ні вис­нов­ки стат­ті є таки­ми. Роман Михай­ло­вич II, вели­кий князь Чер­ні­гівсь­кий, упер­ше зга­дуєть­ся у 1372 р. як союз­ник Мос­ковсь­кої дер­жа­ви. Між 1372 та 1375 рр.…

Читати далі Станіслав Келембет. Великий князь Роман Михайлович II – останній самостійний володар Чернігова.