Шаланда А.И. Геральдика князей Друцких в ХV–XVIII вв.: от геральдизированных знаков к гербу «Друцк»

Шалан­да А.И. Гераль­ди­ка кня­зей Друц­ких в ХV–XVIII вв.: от гераль­ди­зи­ро­ван­ных зна­ков к гер­бу «Друцк» // Древ­ней­шие горо­да Бела­ру­си «Друцк».

Читати далі Шаланда А.И. Геральдика князей Друцких в ХV–XVIII вв.: от геральдизированных знаков к гербу «Друцк»

Рыбчонок С. А. Родословие князей Друцких в XІV–XVII вв.

Рыб­чо­нок С. А. Родо­сло­вие кня­зей Друц­ких в XІV–XVII вв. // Древ­ней­шие горо­да Бела­ру­си «Друцк». 2014

Читати далі Рыбчонок С. А. Родословие князей Друцких в XІV–XVII вв.

Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя

//Беларускі гіста­рыч­ны агляд. Том 9, Сшыт­кі 1-2 (16-17).–(Снежань 2002)Апош­нім часам на Бела­русі сталі акты­ў­на свя­тка­вац­ца юбі­леі насе­ле­ных пунк­таў: гара­доў, пасёл­каў, вёсак. Адным са ста­ноўчых бакоў…

Читати далі Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя