ГАЛИ­ЧИНСЬ­КІ. У пере­писі Литовсь­ко­го війсь­ка 1528 р. фігу­ру­ють два загад­ко­ві князі Гали­чинсь­кі, гніз­дом яких мало бути село Гали­ча­ни на пів­ден­но­му заході Луць­ко­го повіту1. Ні поход­жен­ня, ані доля роду, до яко­го нале­жа­ли ці ари­сто­кра­ти з вель­ми скром­ни­ми стат­ка­ми, неві­до­мі. У сере­дині 1540-х років маєток Гали­ча­ни пере­бу­вав уже в руках коро­ле­ви Бони2.

Випис­ки А.Кальнофойського з Молод­шої редак­ції Києво-Печерсь­ко­го пом’яника доз­во­ля­ють при­пус­ка­ти існу­ван­ня кня­зя Гера­си­ма Гали­чансь­ко­го, сина Іва­на або Гри­горія.

1 Пера­пис вой­ска Вяліка­га княст­ва Літоўска­га… – С. 149. Пріз­ви­ще одно­го з князів напи­сане через -а- в пер­шо­му скла­ді, а іншо­го – через -о-. Оскіль­ки топонім, від яко­го воно похо­дить, писа­ли через -а-, надає­мо пере­ва­гу пер­шо­му варіан­ту.
2 ЛМ. – Кн. 561. – С. 155 (1545).

Косин­ский счи­та­ет их вет­вью Друц­ких.

Print Friendly, PDF & Email