Intro

Герб кня­зей Доль­ских

ДОЛЬ­СКИЕ (укр. Дольсь­кі, пол. Dolski, бел. Дол­скі) — кня­же­ский род, який роди­на вигас­ла у XVIII ст. Центр їх володінь зна­хо­ди­вся у Дольсь­ку Ста­ро­му побли­зу Любе­чо­ва у Пінсь­ко­му повіті, які ня трэ­ба блы­та­ць зь іншым Дольскам у Ковель­скім паве­це; гэты апош­ні Ў XV ст. нале­жаў інша­му роду, ад яко­га перай­шоў да Сан­гуш­каў. Князь Андрій Доль­ский зга­дуєть­ся у 1488 р., тому дуже віро­гід­но, що він нале­жав до біч­ної гіл­ки пінсь­ких князів. Князі Доль­скія мелі ўлас­ны герб, падоб­ны да Кось­це­шы.
Поход­жен­ня князів Дольсь­ких, що гіпо­те­тич­но виво­ди­ли­ся від Нари­мун­то­ви­чів,1 уточ­нюєть­ся за допо­мо­гою гераль­дич­ної інфор­мації.2 Герб що ним кори­сту­ва­ли­ся пред­став­ни­ки цьо­го кня­жо­го роду мав у своїй осно­ві знак у вигляді роз­двоє­ної здо­лу стрі­ли вістрям вго­ру з напів­пе­ре­хре­стям пра­во­руч.3 На одній з най­дав­ні­ших відо­мих на сьо­год­ні печа­ток князів Коре­ць­ких, родо­від яких тра­ди­цій­но пов’язують з Нари­мун­том Геди­мі­но­ви­чем4, при­сут­нє зоб­ра­жен­ня подіб­но­го зна­ку у вигляді роз­двоє­ної здо­лу стрі­ли вістрям вго­ру (печат­ка Богу­ша Євфи­мія Федо­ро­ви­ча Коре­ць­ко­го від 1547 р.).5 Слід зазна­чи­ти, що гер­бом з зоб­ра­жен­ням стрі­ло­подіб­но­го зна­ку у цей час кори­сту­ва­ли­ся й інші Нари­мун­то­ви­чі — князі Ружинсь­кі.

Нотат­ки:

Print Friendly, PDF & Email
  1. Вой­то­вич Л. Кня­жа доба на Русі: порт­ре­ти еліти. — Біла Церк­ва, 2006. — С. 623. []
  2. Олег Одно­ро­жен­ко. Русь­кi родо­вi гер­би ХІV-ХVІ ст. як гене­а­ло­гiчне дже­ре­ло. []
  3. Інсти­тут руко­писів Націо­наль­ної біб­ліо­те­ки Украї­ни ім. В.І.Вернадського Націо­нальної ака­де­мії наук Украї­ни, ф. 2, спр. 7386; Цітоу А. Пячат­кі ста­ра­жь­іт­най Бела­русі. — С. 100. []
  4. Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1895. — S. 172; Вой­то­вич Л. Князівсь­кі дина­стії Схід­ної Євро­пи. — С. 300-301. []
  5. АРК, Archiwum Książąt Sanguszków w Sławucie, Teka VI, Plik 62; BCz, Perg. 878 []