1487 ІХ 15, Смоленск, ВКЛ. – Дарственный лист князя Юрия Михайловича Друцкого Толочинского пану Ивану Иллиничу на землю и сенажаць возле реки Друть

Ар.: AGAD. Perg. 8402 (Іл. 71).
Ркпс., цём­на-бру­нат­ны адна­стай­ны атра­мант. Ста­ра­бе­ла­рус­кая мова. Пер­га­мін са сля­да­мі загі­наў на шэс­ць сто­лак, паме­ры: 26×27+3,5 см. Колер пер­га­мі­ну шэра-белы, без моц­на­га забруд­жан­ня. Заха­ва­на­сць даку­мен­та доб­рая. Тэкст чыта­ец­ца не цал­кам, бо стра чаны кава­лак пер­га­мі­ну ў ніж­нім левым куце. Вера­год­на, стра­ча­на два сло­вы, адно з іх лёг­ка аднаў­ля­ец­ца (“писан”). Даку­мент быў зама­ца­ва­ны як міні­мум 3‑ма пры­весі­сты­мі пячат­ка­мі, якія не заха­валі­ся. Ад дзвюх апош­ніх засталі­ся толь­кі рэшт­кі чырво­ных шаў­ко­вых шну­роў. У верх­нім левым куце про­стым алоў кам пазна­ча­на: “№ 1194”. Пад ім такім самым алоў­кам: “Nr.125”. На адва­ро­це даку­мен­та ў верх­нім левым куце фія­ле­та­вы­мі чар­ніла­мі прас­таў­ле­ны сучас­ны: “Nr.8402”. Ніж­эй пасяр­эд­зіне даку­мен­та ледзь відоч­ны запіс: “... ... ... Xię | cia ... ... między Dwo|rem Osmołom... Sido |rowiczami przy drodze od | Polocka idącey ... P.Xcia | Toloczynskiego panu Jlliniczowi |» (XVIII ст.) Пад ім паз­ней­шая архіў­ная памет­ка: “No7. Fas 52. Spraw Mirskich”. Яшчэ ніж­эй запіс ХVI ст.: “List kniazia juriia Michałowicza Toło | czynskieo, ktorym darował ziemie | sianozęt miedzy dworem Osmolowiczami | a Sidorowicza panu jwanu Jliniczu | indikta 5 (sic!) |”. Зле­ва ніж­эй зацер­тыя сло­вы і ліч­ба: “na k... | przeciq dworu | Sudorkowskiego | 85 |”. Спра­ва пер­пен­ды­ку­ляр­на папяр­эд­нім запі­сам напі­са­на: “...rowizna sianozęc Panu Jlliniczowi | ... naprzeciw Dworu Sudorkowskiego |”. Каля краю пер­га­мі­ну адбіты чорна­чар­ніль­ны штамп AGAD у Вар­ша­ве: “AGAD/WARSZAWA”.
К.: не выяўлены.
Выд.: Род Ілліні­чаў у Вялікім Княст­ве Літоўскім у ХV–ХVІ стст.: рада­вод, гер­бы, ула­дан­ні / Р.А Алях­но­віч, С.А. Рыб­чо­нак, А.І. Шалан­да; склад. А.І. Шалан­да; навук. рэд. М.Н. Галь­пя­ро­віч. – Мір: Музей «Зам­ка­вы ком­плекс «Мір», 2015. – № 4. С. 295–296.
Зг.: не выяўлены.
П.: не рабіўся.

† Ӕ кн(я)зь Юреи Миха­и­ло­вич Толо­чинь­ский1 чиню знакоми(те)2 симъ моимъ листомъ хто­е­го оус­хо­чет веда­ти аль­бо чту­чи его слы­шать комужь его потрѣбь будет штожь про­сил мѣне пан Иван Ильи­нич ѡ тую зем­ли­цю и ѡ сѣно­жат­ку кото­ру­южь есми у его м(и)л(о)сти выме­нил напро­тивъ сво­еи влост­ное зем­ли отчи­ны и дѣди­ны про­мѣ­жи Осмо­ло­ва дво­ра а Сидоръ­ко­ви­ча мѣжи ѡт полоть­ское доро­ги и до Дрю­ти иӕ на его м(и)л(о)сти прось­бу оучи­нил сво­ею доб­рою волею тою зем­ли­цѣю и сѣно­жат­каю пана Ива­на Ильи­ни­ча даро­вал есми и пода­рил а вѣч­но и нѣпо­ру­ше­но ѡтдал само­му его м(и)л(о)сти и дѣтемъ его навѣки вѣч­ныи волен пан Иван Ильи­нич тую зем­ли­цю и сѣно­жат­ку што про­мѣ­жи Ѡсмо­ло­ва дво­ра а Сидоръ­ко­ви­ча мѣжи ѡт полоть­ское доро­ги и д(о) Дрю­ти кому ѡтда­ти и про­да­ти и кого тежь пода­ро­ва­ти и с кимъ замѣ­ни­ти и на ц(е)рк(о)вь б(о)жью записат(ь) и ѡтдат(ь) а къ сво­еи любо­сти ѡбѣр­ну­ти ӕко сам налѣ­пеи вѣда­ю­чи а мнѣ кн(я)зю Юрью Миха­и­ло­ви­чю Толо­чин­ско­му тое зем­ли­ци и сено­жат­ки как жо вышеи сего писа­но за полоть­скою доро­гою под паномъ Ива­номъ Ильи­ни­чом того оусѣ­го а ни под его дет­ми нико­то­рымъ пра­вом д(у)ховным и светь­скимъ не поискиват(ь) ани моеи бра­ти ани нашимъ детем ани ближ­нимъ нашимъ ани щат­ком нашим кото­ры­иж сѧ при­по­вѣ­да­ють близ­ко­стью нам А то есми ѡтдал под свѣ­до­мом и под печат­ми кн(я)зѧ Ѡлех­на Васи­ле­ви­ча3 ѡкол­ни­чо­го смо­лен­ско­го а кн(я)зѧ Оува­ра Ѡщит­ско­го4 и боѧръ смо­лен­ских Бори­са Сѣме­но­ви­ча5 фору­же­го смо­лен­ско­го <Ива­на Сви­ри­до­но­ва коню­ше­го смо­лень­ско­го>6 а Васильӕ Миро­сла­ви­ча7 и Васи­лӕ Дани­ле­ви­ча8 а Ива­на9 Лазо­ре­ви­ча10 и Пет­ра Касти­на с(ы)на Жаби­на11 ана твѣр­дость того дѣла вер­ху писа­но­го ӕ кн(я)зь Юреи Миха­и­ло­вич Толо­чин­скии дал есми сесь свои листъ пану Ива­ну Ильи­ни­чю з нашею печа­тю а писал дьӕкъ Миш­ко12 писарь зем­скии … (писан) у Смо­лен­ску сен(тябрь) εі (15) индик(т) s (6)

При­ме­ча­ния:
1 Князь Юрый Міхай­лавіч Друц­кі Тала­чын­скі зга­д­ва­ец­ца ў 1499–1509 гг., памёр у 1522 г.: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy... S. 537. Насу­перак дум­цы Юза­фа Воль­фа, князь Юрый пісаў­ся Тала­чын­скім не пад канец свай­го жыц­ця, а ўжо ў 1487 г. Даку­мент з’яўляецца адной з самых ран­ніх кры­ніц, склад­зе­ных ад яго імя.
2 Літа­ра “к” напі­са­на паверх літа­ры “з”
3 Князь Алех­на Васі­льевіч Гла­зы­на, сма­лен­скі аколь­нічы ў 1486 г.: UWКL ZSWS. S. 52.
4 Князь Увар Ашчыц­кі Юза­фу Воль­фу быў невя­до­мы. Затое ён ведаў яго бра­та Фёда­ра і сына Васі­ля Ува­раві­ча Ашчы­тоўска­га, які зга­д­ва­ец­ца ў 1507–1508 гг.: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy...S. 360, 548.
5 Маец­ца на ўва­зе Барыс Сямё­навіч Аляк­сан­дро­віч, які ў 1496 г. быў сма­лен­скім аколь­нічым. Наколь­кі мож­на мер­ка­ва­ць, раней – у 1487 г. – ён з’яўляўся пер­шым вядо­мым на сён­ня сма­лен­скім хару­жым. Быў на гэтым ўрад­зе раней за Мікіту Сямё­наві­ча (1496 г.): UWКL ZSWS. S. 46, 52.
6 Cказ у вост­рых дуж­ках спа­чат­ку быў пра­пуш­ча­ны, а пас­ля дапі­са­ны над рад­ком больш свет­лым атра­ман­там. Сма­лен­скі каню­шы Іван Свіры­до­наў вядо­мы ў 1488 і 1499 г.: Ibid. S. 48.
7 Васіль Міра­славіч зга­д­ва­ец­ца яшчэ ў 1499 г.: Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim... S. 184.
8 Васіль Данілевіч – асо­ба не ідэнтыфікавана.
9 Дру­гая літа­ра “а” напі­са­на паверх літа­ры “ь”.
10 Іван Лаза­р­э­віч – асо­ба не ідэнтыфікавана.
11 Маец­ца на ўва­зе Іван Кан­стан­ці­навіч Жаба: Ibid. S. 422–423.
12 Дзяк Міш­ка, пісар зем­скі сма­лен­скі? Скла­даль­ні­кам спі­су сма­лен­скіх урад­нікаў застаў­ся невя­до­мы: UWКL ZSWS. S. 53.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів