Гольшанские

Полехов С., Бутырский М. Печать князя Ивана Гольшанского

S. Polechow, M. Butyrski, Pieczęć kniazia Iwana Olgimuntowicza Holszańskiego // Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Białystok, 2018.

Читати далі Полехов С., Бутырский М. Печать князя Ивана Гольшанского

Шаланда А.И. Геральдика князей Друцких в ХV–XVIII вв.: от геральдизированных знаков к гербу «Друцк»

Шалан­да А.И. Гераль­ди­ка кня­зей Друц­ких в ХV–XVIII вв.: от гераль­ди­зи­ро­ван­ных зна­ков к гер­бу «Друцк» // Древ­ней­шие горо­да Бела­ру­си «Друцк».

Читати далі Шаланда А.И. Геральдика князей Друцких в ХV–XVIII вв.: от геральдизированных знаков к гербу «Друцк»

Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

// Запис­ки нау­ко­во­го това­ри­ства імені Шев­чен­ка. Том CCLXXI. Пра­ці Комісії спе­ціаль­них (допо­між­них) істо­рич­них дис­ци­плін. Львів — 2018.

Читати далі Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

// Бела­рус­кая даўні­на. Вып. 1. Мн., 2014

Читати далі Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського

Опуб­ли­ко­ва­но: Острозь­ка дав­ни­на. Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 35-45.

Читати далі Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського

Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

// Спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни: питан­ня тео­рії та мето­ди­ки. — 2019. — Чис­ло 29-30. — С. 5.

Читати далі Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.