Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

// Запис­ки нау­ко­во­го това­ри­ства імені Шев­чен­ка. Том CCLXXI. Пра­ці Комісії спе­ціаль­них (допо­між­них) істо­рич­них дис­ци­плін. Львів — 2018.

View More Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

// Бела­рус­кая даўні­на. Вып. 1. Мн., 2014

View More Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Опуб­ли­ко­ва­но: Ruthenica. — 2019. — Т. 15. — С. 141.

View More Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Опуб­ли­ко­ва­но: Ukraina Lithuanica. — 2017. — Т. 4. — С. 146.

View More Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

// Спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни: питан­ня тео­рії та мето­ди­ки. — 2019. — Чис­ло 29-30. — С. 5.

View More Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

Папа И.Ю. Источники о генеалогии княжеского рода Сангушков: факты versus легенды

Вопро­сы про­ис­хож­де­ния и ран­ней гене­а­ло­гии кня­же­ско­го рода Сан­гуш­ков до сих пор оста­ют­ся откры­ты­ми. Дале­ко не все мате­ри­а­лы и доку­мен­ты, каса­ю­щи­е­ся этой про­бле­мы, вве­де­ны в науч­ный…

View More Папа И.Ю. Источники о генеалогии княжеского рода Сангушков: факты versus легенды