Печатки XIV — XVII вв.

ГЕДИМИНОВИЧІ

КУРЦЕВИЧІ

Ілл.Емі­тентОпис печат­киДже­ре­ла та публікації
Кур­це­ви­чі, Іван-Ієзекіїл Дмит­ро­вич Були­га, 1619 р.

ЧОРТОРИЙСЬКІ

Ілл.Печа­тарОпис печат­киДже­ре­ла та публікації
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Іванович: 
печат­ка від 29.8.1579
В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му рицар на коні, в пра­ви­ці три­має шаб­лю, в ліви­ці щит, на яко­му дво­ра­мен­ний хрест; над щитом шолом під коро­ною, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: ІС; круг­ла, роз­мір 19 мм.Дж.: ANK, AS, Teka XIV a, Plik 14, st. 78. 29.8.1579. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Іва­но­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​i​v​a​n​o​v​y​ch/
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич (1547–1567): печат­ка від 19.6.1547–15.7.1551.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч; зго­ри літе­ри: SI; оваль­на, роз­мір 15х13 мм.Дж.:ANK, AS, Teka VI, Plik 51; Teka VII, Plik 53; Plik 54; Plik 61. 7.11.1549–15.7.1551; BCz, Perg. 876; Perg. 878. 19.6.1547–18.9.1547. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​f​e​d​o​r​o​v​y​ch/
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич (1547–1567): печат­ка від 10.1.1550.В полі печат­ки рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч; оваль­на, роз­мір 8х10 мм.Дж.: ANK, AS, Teka VII, Plik 2. 10.1.1550. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​f​e​d​o​r​o​v​y​ch/
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич (1547–1567): печат­ка від 1555–1558 рр.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч; оба­біч щита дві п’ятипроменеві зір­ки; зго­ри літе­ри: IС; оваль­на, роз­мір 14х12 мм.Дж.: AGAD, AR, Dz. X, Sygn. 54, st. 6, 18; Perg. 7713. 1555–1558 рр. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​f​e​d​o​r​o​v​y​ch/
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич (1547–1567): печат­ка від 18.2.1559–17.1.1561.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч; зго­ри літе­ри: ІС; оваль­на, роз­мір 16х15 мм.Дж.: ANK, AS, Teka VIII, Plik 120; Teka IX, Plik 20; Plik 21. 18.2.1559–17.1.1561. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Іван Федо­ро­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​f​e​d​o​r​o​v​y​ch/
Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Мико­лай Юрій Юрій­о­вич (1624–1661) і Чор­то­рийсь­кий (1624–1661): печат­ка від 2.1.1630–1633.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч; над щитом князівсь­ка коро­на. Напис по колу: → NICOLAVS • DVX • CZARTORISKI • IN • KLEWAN ←; оваль­на, роз­мір 29х23 мм.Дже­ре­ла: ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 117. 1633 р.; BCz, Perg. 1081. 2.1.1630. йОдно­ро­жен­ко О. Чор­то­рийсь­кий Кле­вансь­кий Мико­лай Юрій Юрій­о­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​c​h​o​r​t​o​r​y​j​s​k​y​j​-​k​l​e​v​a​n​s​k​y​j​-​m​y​k​o​l​a​j​-​y​u​r​i​j​-​y​u​r​i​j​o​v​y​ch/


РЮРИКОВИЧІ

Голеніни

Ілл.Емі­тентОпис печат­киДже­ре­ла та публікації
Голені­ни, Васи­лій Іва­но­вич, 1503/04 р.Круг­лая, диа­метр 21–22 мм. В ней в точеч­ном обод­ке изоб­ра­же­на фигу­ра льви­цы или без­гри­во­го льва (воз­мож­но, гри­ва не про­ри­со­ва­на). Кру­го­вая над­пись, если она и была, опущена.Дж.: РГА­ДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 91. Л. 69–71. Публ.: Хору­жен­ко О. И. Опи­са­ние сред­не­ве­ко­вых мона­стыр­ских печа­тей из Каби­не­та Пет­ра I: у исто­ков науч­ной сфра­ги­сти­ки // Вест­ник Ека­те­рин­бург­ской духов­ной семи­на­рии. 2022. № 40. С. 30–47.

Мосальські

Ілл.Печа­тарОпис печат­киДже­ре­ла та публікації
Мосальсь­кий Андрій Пет­ро­вич, 1569 р.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му поло­ви­на дво­го­ло­во­го орла вліво; над щитом шолом, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: • A • D • M •; круг­ла, роз­мір 17 мм.Дж.: ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 146. 1569 р. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​a​n​d​r​i​j​-​p​e​t​r​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Андрій Яро­ше­вич, 1618 р.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; над щитом шолом, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: AM; вось­ми­кут­на, роз­мір 19х17 мм.Дж.: ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 44, арк. 19v. 1618 р. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​a​n​d​r​i​j​-​y​a​r​o​s​h​e​v​y​ch/
Мосальсь­кий Бог­дан Михай­ло­вич, 1603 р.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; над щитом шолом під шоло­мо­вою коро­ною, в нашо­лом­ни­ку три пави­че­вих пера, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: BM; оваль­на, роз­мір 20х17 мм.Дж.: ANK, AS, Teka XХІV, Plik 111, st. 782. 1603 р. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​b​o​g​d​a​n​-​m​y​h​a​j​l​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Іван Федо­ро­вич, 1.7.1569–1577:В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; зго­ри літе­ри: ІM; оваль­на, роз­мір 17х15 мм.Дж.: AGAD, Perg. 636 а; Perg. 5627. 1.7.1569. Публ.: Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 351, n. 149 а, poz. 55; S. 354, n. 149 b, poz. 65. 1.7.1569; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. – S. 309, il. 549. 1577 р.; Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​i​v​a​n​-​f​e​d​o​r​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Матіаш Іва­но­вич: 1618 р.В полі печат­ки пів­круг­лий баро­ко­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; вось­ми­кут­на, роз­мір 16х12 мм.Дж.: ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 69, арк. 2. 1618 р. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Матіаш Іва­но­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​m​a​t​i​a​s​h​-​i​v​a​n​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Пет­ро Тимо­фій­о­вич: 10.6.1536 р.В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; зго­ри літе­ри: SPM; оваль­на, роз­мір 17х15 мм.Дж.: ANK, AS, Teka III, Plik 44. 10.6.1536. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​p​e​t​r​o​-​t​y​m​o​f​i​j​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Федір Іва­но­вич, 20.12.1589–21.8.1593:В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом, здо­лу три вру­би; над щитом шолом, в нашо­лом­ни­ку три стра­у­со­вих пера, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: FM; вось­ми­кут­на, роз­мір 15х13 мм.Дж.: ANK, AS, Teka XVII a, Plik 79; Teka ХХ, Plik 41. 20.12.1589–21.8.1593. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Федір Іва­но­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum​.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​f​e​d​i​r​-​i​v​a​n​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич: 20.12.1589.
В полі печат­ки рене­сан­со­вий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М над стрі­лою вістрям додо­лу; зго­ри літе­ри: I : M; оваль­на, роз­мір 15х13 мм.Дж.: ANK, AS, Teka XVII a, Plik 79. 20.12.1589. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Юрій Михай­ло­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​y​u​r​i​j​-​m​y​h​a​j​l​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Ярош Васи­льо­вич: печат­ка від кін­ця XVI ст.В полі печат­ки пів­круг­лий щит, на яко­му знак у вигляді літе­ри М під хре­стом; над щитом князівсь­ка коро­на, в нашо­лом­ни­ку стра­у­со­ве перо, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: ІM; вось­ми­кут­на, роз­мір 14х12 мм.Дж.:ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8052. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Ярош Васи­льо­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​y​a​r​o​s​h​-​v​a​s​y​l​o​v​y​ch/
Мосальсь­кий Ярош Васи­льо­вич: печат­ка від 22.7.1595–23.7.1595В полі печат­ки чоти­риділь­ний пів­круг­лий баро­ко­вий щит, на яко­му: в пер­шій частині – знак у вигляді літе­ри М під хре­стом, в дру­гій частині – знак у вигляді літе­ри П під хре­стом і з вістря­ми стріл на кін­цях (герб матері, Анни, донь­ки Іва­на Іва­но­ви­ча Бог­да­на), в третій частині – рицар на коні, в пра­ви­ці три­має меч (герб роду князів Коре­ць­ких – баб­ки за бать­ківсь­кою лінією, княж­ни Ган­ни Іванів­ни Коре­ць­кої), в чет­вер­тій частині – рицар, в пра­ви­ці три­має меч; над щитом шолом під шоло­мо­вою коро­ною, в нашо­лом­ни­ку рицар, в пра­ви­ці три­має меч, нав­ко­ло щита намет; зго­ри літе­ри: ІM; оваль­на, роз­мір 21х17 мм.

Дж.: ANK, AS, Teka XХI, Plik 64; Plik 65; Plik 66. 22.7.1595–23.7.1595. Публ.: Одно­ро­жен­ко О. Мосальсь­кий Ярош Васи­льо­вич [Елек­тро­ний ресурс] // sigillum.com​.ua. URL: https://​sigillum​.com​.ua/​s​t​a​m​p​/​m​o​s​a​l​s​k​y​j​-​y​a​r​o​s​h​-​v​a​s​y​l​o​v​y​ch/

Московські

Ілл.Емі­тентОпис печат­киДже­ре­ла та публікації
Мос­ковсь­кі, Юрій 
Васи­льо­вич, 1562 г.
Вер­ти­каль­но ори­ен­ти­ро­ван­ный овал, 47×30 мм. Пол­но­ро­сто­вая фигу­ра вои­на — св. Геор­гия, хотя нимб над голо­вой свя­то­го и тра­ди­ци­он­ный для него плащ в про­ри­сов­ке не вос­про­из­ве­де­ны. Меч изоб­ра­жен в про­ри­сов­ке как скипетр.Дж.: РГА­ДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 91. Л. 69–71. Публ.: Хору­жен­ко О. И. Опи­са­ние сред­не­ве­ко­вых мона­стыр­ских печа­тей из Каби­не­та Пет­ра I: у исто­ков науч­ной сфра­ги­сти­ки // Вест­ник Ека­те­рин­бург­ской духов­ной семи­на­рии. 2022. № 40. С. 30–47.